Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési és felhasználói feltételek

Általános szerződési és felhasználói feltételek
 

1.    Szolgáltató és jelen webhely azonosítása

 

1.1. Jelen webhely üzemeltetője:

Tanó Mónika egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 34822858 – Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Adószám: 26128924-2-13

Székhely: Magyarország, 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

Telephely: Magyarország, 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

Üzleti tevékenység helye: Magyarország, 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25

a továbbiakban: Szolgáltató.

1.2. Jelen webhely:

https://www.tanomoni.hu/

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

 

2.    A magyar jog kikötése, általános rendelkezések

 

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely)

üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a webhelyen nyújtott

szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a

felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó,

különös tekintettel a

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február

28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye

alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés

egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394

rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.

26.) Korm. rendeletre,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvényre.

2.2. A szerződés és a szerződéskötés – így a megrendelés és a visszaigazolás, valamint a

megrendelés elfogadásának – nyelve magyar.

2.3. A webhelyen történő - ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak

minősülő - online megrendeléssel és annak Szolgáltató általi elfogadásával létrejövő

szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja és a

későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető. A webhelyen leadott megrendelések

ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek, a szerződés

ráutaló magatartás útján kerül megkötésre. Az online megrendelés elektronikus úton

történő automatikus visszaigazolásával egyidejűleg Szolgáltató tartós adathordozón

megküldi Felhasználó részére a szerződési feltételeket és a jogszabály által előírt

tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat tartalmazó

dokumentumokat. Az így megküldött dokumentumok, a webhelyen elhelyezett szerződési

feltételek és tájékoztatók tartalmát, a Felhasználó általi megrendelés

beérkezésének pillanatában meglévő állapotuk szerint tartalmazzák. Ezen túl

a szerződési feltételeket Felhasználó jelen dokumentum az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.

2.4. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben említett időpontok,

időintervallum megjelölések a közép-európai idő – CET –, illetve nyári időszámításkor a

közép-európai nyári idő - CEST - szerint értendők.

3.    Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya

 

3.1. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételek (a továbbiakban: szerződési

feltételek) a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhelyen elérhető webáruház

szolgáltatásaira, a webáruházban megrendelhető termékek adásvételére, illetve a

webhelyen elérhetővé tett információkra vonatkoznak. A szerződési feltételek

elfogadásával létrejövő szerződés felei, egyrészről a Szolgáltató, másrészről minden

jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe továbbá közvetlen

kereskedelmi képviselete, jogképes külföldi természetes személy, illetve külföldi

székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint jogi személynek minősülő szervezet – a

továbbiakban Felhasználó –, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket

elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében

kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint kötheti meg.

3.2. A szerződési feltételek a Szolgáltató által jelen szerződési feltételek szerint

üzemeltetett webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól. A

szerződési feltételek részét képezi a webhelyen elérhető Fogyasztóvédelmi tájékoztató,

Adatkezelési tájékoztató, Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról és Jogi nyilatkozat.

 

4.    Szolgáltató

 

4.1. A Szolgáltató további adatai:

Tanó Mónika egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 34822858 – Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Adószám: 26128924-2-13

Székhely: Magyarország, 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

Telephely: Magyarország, 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

Engedélyek/nyilvántartások és engedélyező/nyilvántartó hatóságok:

Kereskedelmi nyilvántartási szám: 4081/2014. – Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője Dr. Lovász István - kereskedelmi hatóságként

További regisztrációs számok és nyilvántartó szervezetek:

PB74951194. – Pécs - Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Pénzforgalmi számla (bankszámla) adatai:

Számlavezető pénzintézet: CIB BANK ZRT.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10700055-68321969-51100005

IBAN: HU51 1070 0055 6832 1969 5110 0005

SWIFT kód: CIBHHUHB       

 

5.    Ügyfélszolgálat

 

5.1. Szolgáltató az alábbi elérhetőségeken működteti ügyfélszolgálatát, a lentebb írt

időintervallumokban:

Telefonon:

Telefonszám: +36 30 573 5097 - a hívás nem emelt díjas!

Elérhető munkanapokon 10.00 órától 17.00 óráig

Az ügyfélszolgálat szünetel: szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon.

E-mail-ben és üzenetben:

E-mail cím: tanomoni.webshop@gmail.com

Üzenet: a webhelyen egy adott termék leírása alatt a  „Kérdezz a termékről!” leírásra kattintva elérhető üzenetküldési lehetőség.

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre, üzenetekre Szolgáltató az érkezéstől számított 2

munkanapon belül válaszol.

 

6.    Felhasználó

 

6.1. A webhely „Vásárói Fiók” –ban a Regisztráció menüpontban adatait önként megadó és az ott megjelölt szerződési

feltételeket és a szintén ott megjelölt tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok

tartalmát elfogadó, a 3.1. pontban a Felhasználóra vonatkozóan írt feltételeknek

megfelelő személy, aki ezzel internetes regisztrációt hajt végre azzal a szándékkal, hogy

igénybe vegye a webhely szolgáltatásait, illetve a webhelyen található webáruház

tekintetében megrendelőként az onnan megrendelhető termékek megvásárlására

vonatkozó szerződést kössön, valamint az a személy, aki regisztráció nélkül a jelen

szerződési feltételek, valamint a megrendelésre vonatkozó nyilatkozatban megjelölt

tájékoztatók tartalmának elfogadása mellett elektronikus úton a webhelyen keresztül

megrendelést küld Szolgáltatónak.

6.2. Szintén szerződés szerinti Felhasználó az a személy, aki regisztráció nélkül böngészi

a webhelyet, illetve aki e szerződési és felhasználói feltételek valamint az adatkezelési

tájékoztatóban írtak szerint adatai megadásával kommunikációt kezdeményez a

Szolgáltató ügyfélszolgálatával.

 

7.    Szolgáltató szolgáltatása, felhasználási feltételek, Szolgáltató kötelezettségei

 

7.1. Szolgáltató szolgáltatása: A webhely és az azon található webáruház üzemeltetése,

valamint a webhelyen igénybe vehető szolgáltatások, kommunikációs lehetőségek

biztosítása.

7.2. Felhasználási feltételek: jelen szerződési feltételek és a webhelyen található

tájékoztatókban, nyilatkozatokban, szabályzatokban írt szabályok.

7.3. Szolgáltató kötelezettsége a Felhasználó megfelelő tájékoztatása a szerződéskötést

megelőzően és a megrendelés leadása során. Szolgáltató e kötelezettségének a

webhelyen közzétett dokumentumokkal (jelen szerződési feltételek és az abban

hivatkozott tájékoztatók) tesz eleget. A dokumentumok bármikor elérhetők a webhelyen.

A leadott megrendelést követően a Szolgáltató a tájékoztatáshoz szükséges dokumentumok elektronikus példányait e-mail útján megküldi a felhasználónak.

7.4. Szolgáltató kötelezettsége a Felhasználók adatainak teljes körű védelme, az adatok

jogszerű kezelése, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos kérelmeinek,

tiltakozásainak teljesítése. (Lásd jelen dokumentum lentebb olvasható "Adatkezelés,

adatvédelem" című fejezetét.)

7.5. A megrendelésekkel kapcsolatban Szolgáltató köteles a megrendelt termékeket az

érintett Felhasználó által megjelölt címre e szerződésnek megfelelően eljuttatni.

(Bővebben lásd jelen szerződési feltételek lentebb olvasható "Szállítási és fizetési

feltételek" című fejezetét.)

 

8.    Felhasználó kötelezettségei

 

8.1. Felhasználó köteles az általa megrendelt termék webhelyen feltüntetett ellenértékét

az e szerződési feltételekben írtak ("Szállítási és fizetési feltételek" című fejezet) szerint

megfizetni, valamint Szolgáltató szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, jelen

szerződési feltételekben – különösen a "Megrendelés folyamata, vételár meghatározására

vonatkozó rendelkezések" és "Szállítási és fizetési feltételek" című fejezetekben – rá

vonatkozóan meghatározott feltételeket teljesíteni.

8.2. Felhasználó a regisztrációért nem tartozik anyagi vagy természetbeni

ellenszolgáltatással Szolgáltató felé, a regisztráció ingyenes.

8.3. Felhasználó kötelezettsége a jelen szerződési feltételek és az abban hivatkozott

további dokumentumok elolvasása, az ezekben írt rá vonatkozó rendelkezések betartása,

valamint a valós adatszolgáltatás, utóbbi a megrendelések szerződésszerű teljesítéséhez

szükséges.

8.4. E kötelezettségek megszegése szerződésszegésnek minősül, és a Felhasználó

regisztrációjának törlését vonhatja maga után. Ebben az esetben Szolgáltató elállhat a

szerződés teljesítésétől és a termékértékesítésre vonatkozó ügyletek tekintetében a

szerződés előtti állapotot visszaállíthatja, illetve a teljesítés megkezdése, valamint már

teljesített és mindkét Fél részéről teljesítéssel végbement ügyletek esetén a jövőre nézve

kizárhatja a webhely felhasználásából az adott Felhasználót. A bármilyen mértékben már

teljesített ügyletek tekintetében Felek a teljesítésük arányában kötelesek egymással

elszámolni.

 

9.    Szerződés létrejötte, megszűnése és megszüntetése

 

9.1. A webhely felhasználására vonatkozó szerződés (regisztráció nélkül és regisztrált

Felhasználók)

9.1.1. A regisztráció nélkül a webhelyet böngésző Felhasználók a webhely használatának

elkezdésével minden alkalommal elfogadják a szerződési és felhasználási feltételeket és a

webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban írt

szabályokat, különösen sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató tartalmát. Az itt felsorolt

szabályzatok, nyilatkozatok, tájékoztatók és jelen szerződési feltételek tartalmát bármikor

megismerhetik a webhelyen feltüntetett dokumentumok megnyitásával.

9.1.2. Ezen felül a webhely felhasználására vonatkozó szerződés a regisztráció

végrehajtásával jön létre elektronikus úton, határozatlan időre. Felhasználó a webhely

regisztrációs felületén adatainak önkéntes megadásával, a szerződési feltételek és a

tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmának elfogadásával hajtja végre a

regisztrációt, ezzel tesz szerződési szándékáról nyilatkozatot Szolgáltató felé. Szolgáltató

a regisztráció elfogadásával és írásban (e-mail útján) történő visszaigazolásával tesz

nyilatkozatot szerződési szándékáról, mellyel életbe lépnek jelen szerződési feltételek

webhely felhasználására vonatkozó rendelkezései, így – határozatlan időre – létrejön a

webhely felhasználására vonatkozó szerződés. A webhely felhasználása Felhasználó

számára ellenszolgáltatás nélkül igénybe vehető a regisztrációt követően is.

9.1.3. A webhely felhasználására vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondhatja

Szolgáltató azon Felhasználónak, aki a szerződési feltételeket súlyosan megszegi (különös

tekintettel a 17. pontra; kizárás szabályai). Ilyen esetben Szolgáltató az érintett

Felhasználó regisztrációját törli, ez azonban a már mindkét fél részéről teljesítéssel

végbement ügyleteket nem érinti (ügylet: a 9.2. pontban írt, termék megvásárlására

vonatkozó szerződésekre értendő a továbbiakban). Azon ügyletek esetében, amikben

Felhasználó teljesítése már végbement, Szolgáltató a szerződési feltételek súlyos

megszegése esetén választása szerint teljesíti az adott ügyletre vonatkozó

kötelezettségét, vagy – feltéve, hogy még nem kezdte meg a teljesítést – visszatéríti a

termék árát. A Felhasználó részéről még nem teljesített ügyletek tekintetében súlyos

szerződésszegés esetén a Felhasználó ajánlatát (megrendelését), teljesítését Szolgáltató

nem köteles elfogadni, az ajánlat nem kötelezi Szolgáltatót teljesítésre. Amennyiben nem

fogadja el Szolgáltató az itt írt esetben az ajánlatot, teljesítést, nem jön létre az ügyletre

vonatkozó szerződés.

9.1.4. Felhasználó azonnali hatállyal felmondhatja a webhely falhasználására vonatkozó

szerződést a regisztrációjának törlésével. Ugyanezt vonja maga után Felhasználó az

irányú kérelme, amiben adatainak teljes körű kezelését megtiltja Szolgáltató részére,

illetve a webhely felhasználására vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges adatai

törlését kéri Szolgáltatótól.

9.1.5. Felhasználó egyes adatkezelési célokat érintő adatkezelésre vonatkozó tiltakozási

vagy törlési kérelme is a webhely falhasználására vonatkozó szerződés teljes vagy adott

szolgáltatásra vonatkozó részleges felmondását vonja maga után, amennyiben az adott

célú adatkezelés elengedhetetlenül szükséges az adott szolgáltatás, vagy a teljes

szerződés teljesítéséhez.

9.1.6. Felhasználó webhely felhasználására vonatkozó szerződésre irányuló felmondása –

regisztráció törlése, az ilyen célú adatkezelés megtiltása – nem érinti az általa korábban

érvényesen megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés teljesítését.

9.1.7. Szolgáltató a webhely felhasználására vonatkozó szerződést bármikor – indokolás

nélkül – megszüntetheti az egyes – regisztrált – Felhasználókkal szemben, vagy az összes

Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már

érvényesen megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződéseket teljesíteni

köteles.

9.1.8. A webhely felhasználására vonatkozó szerződés megszűnik a Szolgáltató

megszűnésével és a Felhasználó halálával vagy megszűnésével.

9.1.9. Szolgáltató a webhelyen regisztráció nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is

fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a

webhely működésére, felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok

érvényesítésére és megváltoztatására. A regisztráció nélkül a webhelyet böngésző

Felhasználók a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a

szerződési és felhasználási feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban,

nyilatkozatokban és szabályzatokban írt szabályokat, melyeket bármikor elolvashatnak a

webhely oldalainak aljáról elérhető hivatkozott dokumentumokban.

9.2. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés

9.2.1. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a regisztráció végrehajtását

követően – illetve regisztráció nélkül is lehetséges módon – az adott termékre vagy

termékekre vonatkozó megrendelés Szolgáltató részére Felhasználó által történő

elküldésével (ajánlattétel vásárlásra ráutaló magatartással), majd a megrendelés (ajánlat)

Szolgáltató általi elfogadásával – melyről Szolgáltató egyértelmű, írásbeli visszaigazolást

küld e-mail útján Felhasználónak (megrendelés elfogadása) – jön létre elektronikus úton,

az adott ügylet mindkét fél részéről történő teljesítéséig. Felhasználó a webhelyen jelen

szerződési feltételek "Megrendelés folyamata, megrendelés feldolgozása" című

fejezetében részletezettek szerint végrehajtott megrendelési folyamat végén a szerződési

feltételek és a tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmának elfogadásával,

majd a megrendelés elküldésével tesz szerződési szándékáról nyilatkozatot Szolgáltató

felé. Szolgáltató a megrendelés elfogadásával és erre vonatkozó világos és egyértelmű

nyilatkozatának írásban (e-mail útján), Felhasználó részére történő megküldésével tesz

nyilatkozatot szerződési szándékáról, mellyel így – az adott ügylet mindkét fél általi

maradéktalan teljesítéséig – létrejön a termék megvásárlására vonatkozó szerződés.

A megrendelés azonnali visszaigazolását Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-mail

útján küldi meg Felhasználó részére. Ezzel az azonnali visszaigazolással Szolgáltató a

megrendelés beérkezését, és az abban meghatározott feltételeket, a megrendelés

tartalmát igazolja vissza Felhasználó felé, azonban e visszaigazolással még nem jön létre

a termék megvásárlására vonatkozó szerződés.

A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatával jön

létre, melyet szintén elektronikus úton, a megrendelés elfogadásáról szóló e-mail

formájában küld meg Felhasználónak a Felhasználó által megrendelése során megadott

e-mail címére. Tehát a szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató visszaigazolta

Felhasználónak azt, hogy elfogadta a megrendelést (ez nem tévesztendő össze azzal az

automatikus elektronikus visszajelzéssel, mely arról tanúskodik csupán, hogy a

Felhasználó megrendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz).

9.2.2. Felhasználó regisztrációjának érvényes megrendelést követő törlésével a termék

megrendelésre vonatkozó szerződését nem mondja fel, ez nem számít az elállási jog

gyakorlásának. Ugyanígy nem számít a termék megrendeléstől való elállásnak

Felhasználó azon irányú kérelme, amiben adatainak teljes körű kezelését megtiltja

Szolgáltató részére, illetve adatai törlését kéri Szolgáltatótól. Ezen esetekben a webhely

felhasználására vonatkozó szerződés megszűnését követően az adott, érvényes

megrendeléssel megkötött termék megvásárlására vonatkozó szerződés továbbra is él,

mindkét fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat. Amennyiben Felhasználó a termék

megvásárlására vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges adatainak teljes körű

kezelését is megtiltja Szolgáltatónak, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja

Felhasználót a termék megvásárlására vonatkozó szerződéstől való elállásról.

9.2.3. Felhasználó termék megrendelésekre vonatkozó elállási/felmondási és szavatossági

jogairól jelen szerződési feltételek lentebb olvasható "Hibás teljesítés, szavatosság,

jótállás, elállási/felmondási jog" című fejezete rendelkezik.

9.2.4. Azon ügyletek esetében, amikben Felhasználó teljesítése már végbement,

Szolgáltató a szerződési feltételek súlyos megszegése esetén – különös tekintettel a jelen

szerződési feltételekben a "Kizárás a regisztrált felhasználók közül" című fejezetben

(17. pontban) írtakra – választása szerint teljesíti az adott ügyletre vonatkozó

kötelezettségét, vagy – feltéve, hogy még nem kezdte meg a teljesítést – visszatéríti a

Felhasználó által fizetett teljes összeget. A Felhasználó részéről még nem teljesített

ügyletek tekintetében súlyos szerződésszegés esetén a Felhasználó ajánlatát

(megrendelését), teljesítését Szolgáltató nem köteles elfogadni, az ajánlat nem kötelezi

Szolgáltatót teljesítésre. Amennyiben nem fogadja el Szolgáltató az itt írt esetben az

ajánlatot, teljesítést, nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés. A

bármilyen mértékben már teljesített ügyletek tekintetében Felek a teljesítésük arányában

kötelesek egymással elszámolni.

9.2.5. Szolgáltató a webhely üzemeltetésének befejezése, a webhely felhasználásának

Szolgáltató általi megakadályozása esetén köteles teljesíteni a már leadott érvényes

megrendelések alapján létrejött termék megvásárlására vonatkozó szerződéseket.

9.2.6. A szerződés megszűnik a Szolgáltató megszűnésével és a Felhasználó halálával

vagy megszűnésével.

 

10.  Regisztráció, a Felhasználó ezáltal megnyíló jogai és azok korlátai

 

10.1. Felhasználó a webhely regisztrációs felületén az ott kért – lentebb részletezett

(lásd: lentebb az "Adatkezelés, adatvédelem" cím alatt) – adatainak önkéntes

megadásával, jelen szerződési feltételek elfogadásával hajtja végre a regisztrációt.

Szolgáltató a regisztráció írásban (e-mail útján) történő visszaigazolásával tesz

nyilatkozatot annak elfogadásáról.

10.2. A regisztrált Felhasználó jogosulttá válik a webhelyre történő belépésre,

regisztráció során megadott adatainak módosítására, a webáruházban regisztrált

vásárlóként történő vásárlásra, elektronikus megrendelés leadásával.

10.3. Felhasználó a Szolgáltató webhelyen feltüntetett elérhetőségein (postacím és e-mail

cím) írásban (ideértve az e-mail útján történő elektronikus üzenetküldést is) bármikor

jelezheti a regisztrációjának megszüntetésére irányuló igényét Szolgáltatónak. Ez

esetben a kérelem Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő 2 munkanapon belül sor

kerül a regisztrációjának törlésére, minden adatának egyidejű törlésével (kivételt

képeznek a jogi kjötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok, pl. számviteli

bizonylatok megőrzése). Ezzel jelen szerződést a regisztrációra és az adatainak ezzel

kapcsolatos kezelésére vonatkozóan azonnali hatállyal felmondja, de a korábban érvényes

megrendeléssel megkötött termék megvásárlására vonatkozó szerződés továbbra is él,

mindkét fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat, és Felhasználó szerződés

teljesítéséhez szükséges adatait Szolgáltató a szerződés teljesítése érdekében és ahhoz

szükséges mértékben és ideig tovább kezelheti. Amennyiben Felhasználó a regisztráció

törlésével egyidejűleg a termék megvásárlására vonatkozó szerződés teljesítéséhez

szükséges adatainak teljes körű kezelését is megtiltja Szolgáltatónak, abban az esetben a

termék megvásárlására vonatkozó szerződéstől való elállásról nyilatkoztatja Szolgáltató.

10.4. Felhasználó a webhely használata során nem jogosult a Szolgáltató által

működtetett informatikai rendszerbe beavatkozni.

 

11.  Megrendelés folyamata, megrendelés feldolgozása

 

11.1. A megrendelt termék(ek) lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a használatára

vonatkozó utasításokat a konkrét termék Szolgáltató webhelyén található információs

oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen

megismerni. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel,

Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére.

Amennyiben Felhasználónak a webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a webhelyen közölteknél több információra van szüksége, forduljon bizalommal Szolgáltató ügyfélszolgálatához (elérhetőségek: fentebb az "Ügyfélszolgálat" cím alatt).

11.2. Felhasználó az on-line megrendelés folyamata során a termékek webhelyen

alkalmazott megjelölését és jellemzőit, a teljesítés időpontját, a fizetendő teljes díjat

tartalmazó, és a mindenkori szerződési feltételek és egyéb tájékoztatóknak a

megismerését és elfogadását rögzítő megrendelést (on-line megrendelést) az on-line

rendszer használatával kitölti, és az on-line rendszer használatával Szolgáltató részére

elküldi, melynek beérkezését Szolgáltató azonnal – de legfeljebb 48 órán belül -

elektronikusan visszaigazolja. Ha a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének

elküldésétől számított 48 órán belül nem történik meg, a Felhasználót nem köti a

megrendelése.

A megrendelés azonnali visszaigazolását Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-mail

útján küldi meg Felhasználó részére. Ezzel az azonnali visszaigazolással Szolgáltató a

megrendelés beérkezését, és az abban meghatározott feltételeket, a megrendelés

tartalmát igazolja vissza Felhasználó felé, azonban e visszaigazolással még nem jön létre

a termék megvásárlására vonatkozó szerződés.

A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatával jön

létre

11.3. Szolgáltató a raktáron lévő termékre vonatkozó megrendelést előre fizetés esetén a

fizetendő összeg beérkezését követő, utánvét esetén a megrendelés elfogadásának

visszaigazolását követő 2 munkanapon belül feldolgozza, majd a terméket csomagküldő

szolgálat igénybevételével juttatja el a megrendelő Felhasználóhoz. Amennyiben nem

vagy csak késve teljesíthető a megrendelés, Szolgáltató haladéktalanul felveszi a

kapcsolatot a Felhasználóval.

11.4. A megrendelést Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a

megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Szolgáltató a

Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra

visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó

károkért való felelősségét kizárja.

11.5. Megrendelés leadásának menete

11.5.1. A megfelelő termék(ek) kiválasztása és kosárba helyezése (termékfajtától

függően, ahol lehetséges méret/kiszerelés és/vagy egyéb választható jellemzők

megadásával, minden terméknél darabszám megadásával, majd a "Kosárba" gombra

kattintással).

11.5.2. A "Kosár" gombra kattintással megjelenik a kosár tartalma, ahol Felhasználó

módosíthatja a kosárba helyezett termékek darabszámát, illetve a darabszám nullára

állításával "kiveheti" a kosárból a terméket. A kosárba rakott termékek mellett látható "x"

karaktert formázó ikon gombokra kattintással a megrendelés folyamán bármikor

kiürítheti a kosarat a Felhasználó, amivel törli a megrendelését.

11.5.3. A "Pénztár" feliratú gombra kattintással a megrendelő Felhasználó

adatainak megadása - még nem regisztrált Felhasználó esetén - a regisztráció jelen

szerződés 10. pontjában foglaltak szerinti végrehajtásával; valamint - a már regisztrált,

de még belépést megelőzően böngésző Felhasználó esetén - belépéssel, illetve ha

Felhasználó regisztráció nélkül kíván megrendelni, akkor a regisztráció létrehozására

vonatkozó opció megjelölésének kihagyásával erre is van lehetősége. Ezt követően a

szállítási (név, cím és telefonszám) és számlázási (név, cím és telefonszám) adatok

megadása szükséges (a megrendelési folyamat során e fázisban megjelenő adatlap

értelemszerű kitöltésével).

A már regisztrált és belépett Felhasználó esetén rögtön lehetővé válik a szállítási és

számlázási adatok megadása.

11.5.4. Átvétel módjának és a fizetési mód kiválasztása.

Átvétel módjai:

- házhozszállítás futárszolgálat útján,

- Szolgáltató személyes átvételhez megadott címén történő személyes átvétel, a

Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés alapján.

Fizetési módok:

> utánvétel esetén:

- futárszolgálatnál átvételkor készpénzzel (futárszolgálattól függően bankkártyával)

> előre fizetés esetén:

- online bankkártyás fizetés

- előre utalás

> személyesen Szolgáltató telephelyén vagy Pécsett kitelepülésen:

- ebben készpénzes fizetés lehetséges vagy előre lehet fizetni a fenti módokon.

A bankkártyás online fizetési szolgáltatás igénybevételének további feltételeiről a

megrendelés folyamatában kiválasztható szolgáltatás szolgáltatójának szerződési

feltételei rendelkeznek, melyeket Felhasználó elérhet a szolgáltatás kiválasztásakor, még

a fizetés teljesítése előtt.

A kívánt módok az azokat leíró szövegek szerinti megfelelő választógombok bejelölésével

választhatók ki. A webhelyen a megrendelés folyamatában választhatóvá tett átvételi

illetve szállítási, valamint fizetési módok közül a Felhasználó által a konkrét megrendelés

végrehajtása során választott és a megrendelőlapon részleteiben ismertetett átvételi

illetve szállítási, valamint fizetési módokkal jön létre a szerződés.

11.5.5. Megrendelés összesített adatainak Felhasználó általi ellenőrzése (a fent

részletezett lépésekben felvett adatok és kiválasztott módok egy oldalon történő

megjelenítését követően a megrendelés Felhasználó általi ellenőrzése).

11.5.6. A szerződési feltételek elfogadása (ezek elfogadásáról szóló szöveg előtti jelölő

négyzet bejelölésével, e nélkül a megrendelés nem küldhető el).

11.5.7. A megrendelés elküldése („Megrendelem” gombra kattintással).

11.6. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy az on-line szerződéskötés

menetében biztosított annak lehetősége, hogy a Felhasználó a szerződés tartalmát, a

termék(ek) leírását és a tájékoztatókat, valamint a szerződési feltételeket és az abban

hivatkozott tájékoztatókat, nyilatkozatokat a szerződés megkötése előtt minden részletre

kiterjedően megismerje, és biztosított annak rögzítése is, hogy ez a megrendelés

elküldése előtt megtörtént, továbbá tájékoztatást kapjon az elektronikus úton történő

szerződéskötés technikai lépéseiről és egyéb részleteiről.

A szerződési feltételek, tájékoztatók és nyilatkozatok bármikor megismerhetők a webhelyen

elhelyezett közvetlen linkekre kattintással. Az elektronikus úton történő szerződéskötés technikai lépéseiről és egyéb részleteiről Felhasználó jelen szerződési feltételekben tájékozódhat, melyet a fentiek szerint bármikor - a szerződés megkötését megelőzően, illetve annak folyamata során is - elérhet a webhelyen elhelyezett linkekre kattintással.

11.7. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően

történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

A webhelyen történő megrendeléskor a hibák azonosítására és korrigálására a megjelenő

hibaüzenet alapján van lehetőség, valamint a megadott személyes adatok tekintetében

Felhasználónak a regisztrációt követően, illetve a már regisztrált Felhasználónak a

webhelyre belépést követően a "Fiók" feliratra kattintással elérhető személyes profiljának

oldalán van lehetősége az adatok módosítására.

A „kosár” tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők,

változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a webhely oldalainak

felső részén elhelyezett Kosár felületre kattintással elérhető, kosár tartalmát megjelenítő

oldalon, a "Megrendelés leadásának menete" pontban és alpontjaiban írtak szerint.

11.8. Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének beérkezését követően köteles a

Felhasználó részére a megrendelést elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

Szolgáltató a visszaigazolást automatikus válasz e-mail útján, Felhasználó által a

regisztráció során illetve az on-line megrendelés kitöltése során megadott e-mail címére

küldi meg. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől

számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az

ajánlati kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a

Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára

hozzáférhetővé válik.

11.9. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon 10.00 órától 17.00

óráig történik. A megrendelés feldolgozására megjelölt időszakokon kívül is van

lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon

kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén

kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni, és attól az időponttól – előre fizetés esetén a

fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontjától – számított 2

munkanapon belül kerül feldolgozásra.

A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató - megrendelés elfogadása

esetén –írásban, elekktronikus úton tájékoztatja a Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató

ezen elfogadó nyilatkozatával jön létre, melyet szintén elektronikus úton, a megrendelés

elfogadásáról szóló e-mail formájában küld meg Felhasználónak a Felhasználó által

regisztrációja vagy megrendelése során megadott e-mail címére. Tehát a szerződés akkor

jön létre, ha a Szolgáltató visszaigazolta Felhasználónak azt, hogy elfogadta a

megrendelést.

11.10. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését követően

történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

Ha Felhasználó tévedésből más terméket rendelt meg, mint amit szeretett volna, vagy

rossz adatokat (pl. kézbesítési címet) adott meg, és ezt utólag veszi észre, haladéktalanul

jelezze az ügyfélszolgálaton. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés

megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést. A megrendelés korrigálása

esetén Szolgáltató a megrendelés beérkezéséről és/vagy elfogadásáról új visszaigazolást

küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön

létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a termék

megvásárlására vonatkozó szerződés.

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó

visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának

ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és

az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás vételét követő 24 órán belül nem

kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás vételét követően fizetést teljesít, akkor a

szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás

Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt

esetben korrigálja a megrendelést.

Felhasználó kérheti az elküldött megrendelésének figyelmen kívül hagyását, törlését is,

mely esetben a továbbiakban nincs kötve az ajánlatához (megrendeléséhez).

11.11. Érvényes megrendelést csak a webhelyen használható on-line megrendelő

rendszer használatával lehet leadni. Felhasználó webhelyen leadott on-line

megrendelésében szereplő elírás, hamis vagy helytelen adatok megadása esetén a

rendelés teljesítését követően, utólagosan reklamációt Szolgáltató nem fogad el, valamint

az ezekből származó következményekért Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben

Felhasználó nem jelezte a teljesítés befejezése előtt az adatbeviteli hibát (lásd a 11.7. és

11.10. pontokat). Ugyanakkor Felhasználó bármikor élhet - így természetesen ez esetben

is - elállási jogával (lásd a 14.5. pontot) a feltételek fennállása esetén. A megrendeléskor

megadott adatokat Szolgáltató a jogszabályok által előírt módon kezeli, tárolja, illetve

védi. Erről Felhasználó bővebben az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

11.12. A webáruházban található termékek oldalain olvasható termékjellemzők az adott

termék(ek) megvásárlására vonatkozó szerződés tekintetében jelen szerződési és

felhasználói feltételek részét képezik.

11.13. Felhasználó a regisztráció végrehajtásával, illetve a megrendelés elküldésével

kijelenti, hogy a jelen szerződési feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban,

nyilatkozatokban és szabályzatokban található szabályokat megismerte és elfogadja,

magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

12.  Vételár meghatározására vonatkozó rendelkezések

 

12.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett a webhelyen feltüntetett bruttó

ár, mely Alanyi Adómentes. A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

A feltüntetett áron kívül a termék megvásárlásával és a vételár megfizetésével

kapcsolatban egyéb díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget Szolgáltató nem

számít fel. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, melyet a

Felhasználó visel. Szolgáltató csomagolási díjat nem számol fel.

12.2. A webhelyen megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató

fenntartja azzal, hogy a módosítás a webhelyen való megjelenéssel egyidejűleg lép

hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja. Amennyiben

Szolgáltató minden gondossága ellenére – technikai okból – hibás ár kerül a webhely

felületére – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan

elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0"

Ft-os vagy "1" Ft-os árra – akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron

értékesíteni, hanem (nem automatikus visszaigazolás formájában) felajánlhatja a helyes

áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó

elállhat megrendelési szándékától.

 

13.  Szállítási és fizetési feltételek

 

13.1. A webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket Szolgáltató a Felhasználónak

e-mail útján küldött - megrendelés elfogadásáról szóló - visszaigazolásban szereplő áron

és határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott

szállítási címre, a webhelyen feltüntetett szállítási díj ellenében. A szállítás díját a

megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó, illetve annak

alakulásáról a webhely „SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK” menüpontjában tájékozódhat. A

megrendelt terméket Felhasználó – előzetes jelzése alapján – személyesen is átveheti

Szolgáltató telephelyén.

13.2. A webáruházban kiszállítással megrendelt termékeket Szolgáltató a Felhasználó

részére e-mailben küldött - megrendelés elfogadásáról szóló - visszaigazolásban szereplő

helyre kézbesítteti.

13.3. Szállítási határidő

13.3.1. Raktáron lévő termék megrendelése esetén, amennyiben Felhasználó a

megrendelt termék vételárát előre kifizette, a termék a fizetendő összeg Szolgáltató

bankszámlájára beérkezésének napját követő 2 munkanapon belül kerül átadásra a

fuvarozónak.

13.3.2. Raktáron lévő termék megrendelése esetén, amennyiben Felhasználó a

megrendelt termék vételárának utánvétellel történő kiegyenlítését jelölte meg, a termék

a megrendelés elfogadásának Szolgáltató általi visszajelzését követő 2 munkanapon belül

kerül átadásra a fuvarozónak.

13.3.3. Azon termékek esetében, amelyek Szolgáltatónál nincsenek raktárkészleten de

rendelhetőek, a megrendelés elfogadásának Szolgáltató általi visszaigazolásától számított

8-15 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak. Amennyiben Szolgáltató rajta kívül

álló okok miatt nem, vagy csak késve tudja teljesíteni a megrendelést, haladéktalanul

felveszi a kapcsolatot az adott megrendelést elküldő Felhasználóval külön megegyezés

céljából.

13.4. A fuvarozó:

13.4.1. Szolgáltató fuvarozóként veszi igénybe:

Magyar Posta Zrt. Nyugat-magyarországi Igazgatósága
Rövidített név: MPL futárszolgálat

Székhely: 9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.

Postacím: 9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.

Webhely: https://www.posta.hu/

gazdasági társaságot (a továbbiakban: Fuvarozó).

Fuvarozó Szolgáltatóval kötött szerződése alapján a feladástól számított 3-5 munkanapon

belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos

további szabályokat a webhely „NYOMKÖVETÉS” menüpontja, valamint a

Magyar Posta Zrt. honlapján elérhető „Nyomkövetés ” oldalon közzé tett dokumentum

tartalmazza: https://posta.hu/nyomkovetes/nyitooldal

Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi

elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az

indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a 14. pontban írtak szerint ez esetben

is ugyanúgy gyakorolhatja.

13.2. Amennyiben Szolgáltató a megrendelt és már kifizetett terméket a teljesítés során a

saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja Felhasználónak megküldeni vagy

átadni a szerződési feltételekben, vagy külön egyeztetés alapján meghatározott határidőn

belül, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul

értesíti Felhasználót, valamint - ha a megrendelést egyáltalán nem tudja teljesíteni - az

akadály felmerülésétől számított 14 napon belül a Felhasználó által a megrendeléssel

összefüggésben fizetett teljes összeget visszatéríti.

13.3. Felhasználó kiszállítás esetén a megrendelt termékek vételárát a szállítási díjjal

együtt az alábbi módokon fizetheti meg.

13.3.1. Előre fizetés banki átutalással: Átutalás esetén azt jelen szerződési feltételek

"Szolgáltató" című fejezetében megjelölt bankszámlájára kell teljesíteni. Átutalással

történő fizetés esetén Felhasználónak a fizetendő összeget az utalási adatokat is

tartalmazó, megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás (e-mail) kézhez vételétől

számított 3 munkanapon belül át kell utalnia Szolgáltató bankszámlájára. Az elektronikus

küldeményeket - így a visszajelző e-mailt is - jelen szerződés Felei a küldés napján

kézbesítettnek tekintik.

13.3.2. Előre fizetés bankkártyás online fizetéssel: A megrendelés elküldésének

folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online bankkártyás fizetési szolgáltató

szolgáltatásával történő előre fizetés. A bankkártyás online fizetés további feltételeiről az

adott szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a

kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában

átirányításra kerül.

13.8.4. Utánvétel házhozszállítás esetén: A fizetendő összeget a

kézbesítéskor Fuvarozónak kell megfizetni készpénzben. Amennyiben Fuvarozó biztosítja

az utánvét összegének bankkártyával történő megfizetését is, annak feltételeire a

Fuvarozó 13.4. pontban hivatkozott szerződési feltételei vonatkoznak.

13.9. Szolgáltatónál történő átvétel. A megrendelt termék Szolgáltatónál történő

átvételét biztosítja Szolgáltató, Felhasználó ilyen igénye esetén. Az átvétel ez esetben

Szolgáltató webhelyen közzétett címén és időintervallumokban lehetséges, előzetes

egyeztetés alapján. A Szolgáltatónál történő személyes átvétel esetén a termék(ek)

vételárát átvételkor lehet kifizetni, vagy előre fizetésre van lehetőség a webhelyen,

olnine bankkártyás fizetéssel vagy előre utalással.

 

14.  Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog

 

14.1. Hibás teljesítés

14.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés

időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi

követelményeknek.

14.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés

időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

14.1.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a

teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés

időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével

összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül

felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

14.2. Kellékszavatosság

14.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

14.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott

igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest

aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve

nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a

Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a

szerződéstől is elállhat.

14.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét

azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

14.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után

haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő héten belül

közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított

két héten belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés

késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja

Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési

határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

14.2.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat

hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs

egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a

Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már

Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés

időpontjában is megvolt.

14.3. Termékszavatosság

14.3.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó –

választása szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági

igényt érvényesíthet.

14.3.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását

vagy kicserélését kérheti.

14.3.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos

minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban

szereplő tulajdonságokkal.

14.3.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba

hozatalától számított 1 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát

elveszti.

14.3.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény

érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

14.3.6. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági

kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem

volt felismerhető, vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

14.3.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági

igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági

igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve

kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

14.4. Jótállás

14.4.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási

cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a

fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.)

NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a fogyasztónak minősülő

Felhasználó felé történő hibás teljesítés esetén a Szolgáltató bizonyos termékek

értékesítése kapcsán jótállásra köteles.

14.4.2. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási

cikkek esetében a Szolgáltató köteles a jótállási jegyet mellékelni. A jótállás időtartama a

termék Felhasználó általi átvételének napjától számított egy év. Amennyiben a

megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós

fogyasztási cikk, és az egy éves kötelező jótállás időtartama alatt a vásárolt termék

meghibásodik, a Felhasználó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval

szemben, amelyeket a kellékszavatosság esetében. Így lehetősége van – a

fentebb "Kellékszavatosság" alcím alatt írt sorrend szerint – kijavítást, kicserélést vagy

árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.

14.4.3. Amennyiben egy megvásárolt termékre van jótállás, akkor a szavatossági jogok és

a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetők.

14.4.4. Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

14.4.5. Kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem garantálja,

hogy az áru bármely, a Felhasználó által elérni kívánt speciális célra

alkalmas. Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát

felülvizsgálni szakszervizzel. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű

használatra vezethető vissza, a javítási költség a Felhasználót terheli. Nem terjed ki

Szolgáltató jótállási kötelezettsége azokra az esetekre, ha a terméket arra illetéktelenek

szétszerelték, burkolatát megbontották vagy felnyitották, szerkezeti felépítését

megváltoztatták, továbbá azon meghibásodásokra, amelyek:

- helytelen beszerelésből,

- a nem rendeltetésszerű használatból,

- a helytelen üzembe helyezésből,

- az előírt karbantartás elmulasztásából,

- rongálásból keletkeztek.

14.4.6. Amennyiben a webhelyen megrendelt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, abban az esetben Szolgáltató a termék

mellé jótállási jegyet mellékel. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a 151/2003. (IX.

22.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza. Az ezeken kívül eső termékek esetében nem

áll fenn a jótállási kötelezettség.

14.4.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve

termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem

érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok

a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

14.5. Elállási/felmondási jog

14.5.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül

elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés

esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult 14 napon belül

indokolás nélkül felmondani a szerződést.

14.5.2. Az elállási/felmondási határidő

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap

elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól

eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az

utolsó termék átveszi;

c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a

Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy

darabot átveszi;

d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és

a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

14.5.3. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási

szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató

elérhetőségeinek egyikére. Az elállási/felmondási nyilatkozat bármilyen módon

megtehető, akár szóban akár írásban. Vonatkozik a bontatlan nem használt termékre.

Felhasználó az elállási/felmondási jog gyakorlásához felhasználhatja a „NAVIGÁCIÓ” menüpont alatt található „NYILATKOZATMINTA” sablont.

Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:

 

--

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Tanó Mónika e.v.

Postacím: 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

E-mail: tanomoni.webshop@gmail.com

Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom

elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás

nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt:

--

 

Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő

lejárta előtt elküldi írásbeli elállási/felmondási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó

napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az

elállási/felmondási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

14.5.4. Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás.

14.5.5. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége

Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal

történő előzetes időpont egyeztetés után.

14.5.6. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát és a

kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

14.5.7. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:

- az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján

vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen

a Felhasználó személyére szabtak,

- a Felhasználó által már felbontott olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely

egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető

vissza,

14.6. Az elállás/felmondás joghatásai

14.6.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó

elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a

Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot

alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a

hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót

semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket,

vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot

kell figyelembe venni.

14.6.2. Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem

nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül

visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte

előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó

viseli.

 

15.  Fórumszabályzat és moderálási alapelvek

 

15.1. Általános rendelkezések, adatvédelem

Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követően a többi felhasználó által

láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást, bejegyzést közzétevő felhasználó

neve vagy nickneve (Felhasználó hozzászólásának közzétételéhez megadott álneve) is

beazonosítható, az általa hozzászólásában, bejegyzésében közétett adatok

megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez

azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos

következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más személy vagy jogi személy nevében,

valamint ezek nem lehetnek törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő,

káros, obszcén vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos szövegek, nem sérthetik más

személy magánéletét, nem lehetnek sértőek, vagy veszélyeztető hatásúak az azokat

esetlegesen elolvasó kiskorúakra nézve. Nem tartalmazhatnak továbbá törvény vagy

szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá

számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas

lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában

történő megsértésére.

Felhasználó nem jogosult hozzászólásaival ingatlanok, ingóságok vagy szolgáltatások

adásvételére vagy reklám elhelyezésére irányuló tevékenységet folytatni, vagy ilyen

tevékenységet elősegíteni.

Felhasználó a bejegyzései, hozzászólásai tartalmazhatnak a szövegen kívül egyéb

tartalmakat (kép, video, hanganyag, stb.) is, valamint az általa megosztott egyéb

tartalmak is tartalmazhatnak ilyet. Kép, mozgókép esetén az nem lehet más személy

képmása, illetve tartalom fajtától függetlenül a tartalom nem lehet bármi

módon törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén, vagy

vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos, nem sértheti más személy magánéletét, nem

sérthet, vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy

szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá

számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas

lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában

történő megsértésére.

Felhasználó a magáról adatokat, információkat tartalmazó tartalmak tekintetében jelen

feltételek és az adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárul azok oly módon történő

közzétételéhez, hogy azok a honlapot használó többi felhasználó számára – tehát

nyilvánosan - hozzáférhetőek, láthatók lesznek, és az észlelők által az adott tartalmat

feltöltő felhasználó neve/nickneve is beazonosítható, így a Felhasználó

személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi

körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható

felelősségre.

Felhasználó nem jogosult feltöltött nem szöveges tartalmakkal ingatlanok, ingóságok

vagy szolgáltatások adásvételére vagy reklám elhelyezésére irányuló tevékenységet

folytatni, vagy ilyen tevékenységet elősegíteni.

15.2. A webhely közösségi fórumai és azok rendeltetése

A webhelyen olvasható cikkekhez a Felhasználó hozzászólhat. A hozzászólásnak nem

feltétele a webhelyen történő regisztráció.

A fenti lehetőség a továbbiakban a „fórum” kifejezés alatt értendő jelen fejezet

alkalmazásában. Fórum a Szolgáltató által a webhelyen működtetett és fenntartott, írásos

hozzászólások, vélemények, információk és egyéb kép, hang, mozgókép tartalmak (a

továbbiakban együtt: bejegyzések) továbbítására és cseréjére lehetőséget biztosító

szolgáltatás, melynek célja, hogy elősegítse a webhely látogatói számára az eszmecserét

és tájékoztatást. A fórumot a jelen szabályzatban foglaltak szerint bárki

használhatja. Szolgáltató nem vállal felelősséget a fórumban közzétett hozzászólások és

bejegyzések tartalmáért.

A fórum a Szolgáltató ingyenes szolgáltatása. Az webhely fórumai moderáltak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett

romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az

egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez

mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

15.3. A fórumok felhasználói

Szolgáltató fórumai nyilvánosak, azokat bárki használhatja. A felhasználók a nézeteiket,

véleményüket, gondolataikat a jelen fórumszabályzatban és moderálási alapelvekben

szabályozott módon tehetik közzé.

Bárki, aki Szolgáltató fórumainak felhasználójaként hozzászólást eszközöl a webhelyen,

vagy a hozzászólásban egyéb tartalmú bejegyzést tesz közzé, egyúttal elfogadja és

tudomásul veszi a jelen fórumszabályzatban és moderálási alapelvekben meghatározott

szabályokat és feltételeket.

Szolgáltató fórumainak szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre veszik

igénybe.

15.4. Közzététel

A hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési

jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem

támaszthat.

A hozzászólások tartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha

az adott hozzászólás saját vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás

nélkül törölheti.

Felhasználó saját kérésére Szolgáltató „Törölt felhasználó”-ra átírva megsemmisíti az

adott álnevet/anonimizálja az adott hozzászóló személyét, valamennyi hozzászólását

beolvasztva ezen gyűjtőnév többi hozzászólása közé.

Szolgáltató nyomatékosan felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy hozzászólásai

megtétele előtt alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit és milyen formában

tesz közzé.

Felhasználó a mérlegelés során köteles szem előtt tartani, hogy a fórumokat archiválja

Szolgáltató, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy adott hozzászólás

és közzétevőjének személye, illetve adott Felhasználó akár összes hozzászólása.

Bárki valós személy, személyes adatának, a rá vonatkozó ismereteknek az érintett

hozzájárulása nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett

azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra.

A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas

hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek szintén tiltottak.

Valós személyt sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen személyhez köthető

bejegyzés, amely sértő című vagy tartalmú, nem tehető közzé. Ha egy Felhasználó vagy

érintett sérelmezi a róla írt hozzászólást, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként

nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.

15.5. Moderáció

Szolgáltató összes fóruma moderált. A moderátorok tevékenységüket a Szolgáltató

felkérésére végzik. Alapvető feladatuk, hogy biztosítsák a kulturált információcsere

lehetőségét.

Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról

tájékoztatják a felhasználókat.

A hozzászólások és bejegyzés-aktivitás gyakoriságától függően előfordulhat, hogy a

moderátorok viszonylag kevesen vannak, így egyikük sem láthatja az összes hozzászólást.

Ezért Szolgáltató kéri Felhasználótól, hogy ha olyan bejegyzést észlel, amely megítélése

szerint jelen fórumszabályzat és moderálási alapelvek valamelyik pontjába ütközik, a

Felhasználó, Szolgáltató, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti, esetleg

bűncselekmény megvalósulásának gyanúját kelti, vagy egyéb módon akadályozza a

kulturált információcserét, jelezze azt Szolgáltatónak elektronikus levélben.

A fórumon történő jogsértő bejegyzéseket a moderátorok törölhetik, vagy kérésre törlik.

Ilyen bejegyzések lehetnek, amelyek:

- akadályozzák a fórum rendeltetésszerű használatát, illetve amelyek

- tartalma jogszabályba, vagy jelen szabályzatba ütközik.

A moderátorok nem tudják az egyes bejegyzéseket utólag szerkeszteni, illetve

részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes egészében

törlik.

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen szabályzatba ütköző, így

törlendő bejegyzésekkel együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek.

A Felhasználó külön értesítése nélkül törölhetők:

- Jogsértő bejegyzések. Jogsértő minden olyan bejegyzés, amely a közzétételének

időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb

jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést, annak elkövetésébe való

beleegyezést vagy az elkövetésben való megegyezést tartalmaz, más vagy mások jogát

vagy jogos érdekét sérti.

- Obszcén illetve agresszív, fenyegető hangnemű, valamint kötözködő, rosszindulatú

hozzászólások vagy egyéb bejegyzések, ide nem értve a köznyugalmat, közerkölcsöt nem

sértő módon megfogalmazott szakmai kritikát. Az ezzel kapcsolatos mérlegelést

Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos döntését Felhasználó köteles

tiszteletben tartani és elfogadni. Az itt írt moderálási szabályokba ütköző kifejezések

kicsillagozva jelenhetnek meg a hozzászólásokban.

- Egyes regisztrált Felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan

obszcén, bántó, sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket -

személyeskedést - tartalmazó hozzászólások és egyéb bejegyzések.

- A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívüli, szerkesztéssel, moderálással, a

szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó bejegyzések. Ezekkel a témákkal

kapcsolatosan, kérjük, írjon e-mail-t a tanomoni.webshop@gmail.com címre.

- Politizálást célzó bejegyzések. Nem számít politizálásnak a szakmai kritika. Az ezzel

kapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos

döntését Felhasználó köteles tiszteletben tartani és elfogadni.

- A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas,

valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó bejegyzések.

- Mindazok a bejegyzések, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a fórumon

közzétett felhívás ellenére a fórumon – egy témán belül, vagy különböző témákban –

többszörösen szerepelnek. Ebben az esetben Felhasználó valamennyi adott kérdéshez

kapcsolódó bejegyzése törlésre kerül. Amennyiben az ismétlés nem szándékos (pl.

informatikai hiba okozza), egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány kerül csak

törlésre.

- Témaromboló bejegyzések. A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált,

folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli

hozzászólás.

- A technikai eszközökkel elkövetett rombolást: olyan hivatkozások beillesztését, amelyek

a Felhasználó internetelérést biztosító eszközében kárt okozó fájlokra mutatnak; elrontott

html-kódokat; Javát; a szándékos elárasztást; automatikusan induló fájlletöltéseket és

minden olyan beavatkozást, amely akadályozza a webhely rendeltetésszerű használatát

vagy veszélyezteti a felhasználók informatikai eszközeit.

- Az olyan hozzászólásokat és bejegyzéseket, amelyek bizonyíthatóan nem saját szellemi

termékeik: mások hozzászólásának ismételgetése, más oldalról származó cikk(részlet)

kommentár nélküli bemásolása.

- Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés

meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos ismétlésnek számít, ha

valaki az adott hozzászólást egy vagy több hozzászólásban, több alkalommal helyez el.

- Bármelyik hozzászóló valós adatainak közzétételét, kivéve az érintett személy által saját

magára vonatkozó adatok nyilvánosságra hozását.

- Törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes – visszamásolása, valamint törölt, összevont,

áthelyezett témák újraindítása.

- Nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólások.

Letiltás. A moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a

kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók

jogosultságait korlátozhatják, ezen Felhasználókat a fórumról letilthatják. A tiltás lehet

részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy

hét, egy hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott Felhasználó először sérti

meg a jelen fórumszabályzat és moderálási alapelvekben írtakat, vagy visszaesőként.

A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok

úgy látják jónak, akár azonnal alkalmazhatják a legsúlyosabb következményt is, illetve

„átugorhatnak” közbenső tételeket.

Kirívóan durva esetben az adott Felhasználó végleges letiltása mellett az összes – addig

közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

Nickhamisítás, tiltott nicknév (nicknév: Felhasználó által hozzászólása közléséhez

megadott név) használata esetén, illetve minden olyan esetben, amikor valaki valamely, a

fórumon már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven tesz közzé

bejegyzést, vagy próbálja ezt elérni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs

(magyar, vagy külföldi) közéleti szereplők nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket,

elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok összes

egyéb jogosultságát is megvonhatják.

Szolgáltató vagy a moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az

azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.

15.6. Szerzői jog

A szerzői jog szabályai a hozzászólásokra és egyéb bejegyzésekre is vonatkoznak.

15.7. Áthelyezés

A moderátorok azt a bejegyzést, melyet véleményük szerint nem a megfelelő tartalomhoz

írtak, áthelyezhetik a tematikailag, tartalmilag megfelelő tartalomhoz. Ennek eldöntését

gondos mérlegelés előzi meg a moderátorok részéről.

15.8. Felelősség

A webhelyen elhelyezett közlések a webhelyet látogató Felhasználókból álló közösség

tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a Szolgáltatót. A webhelyen

elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat

elfogadásának, illetve jogi vagy szakmai tanácsadásnak.

A hozzászólásért, bejegyzésért annak írója a felelős, azért Szolgáltatót felelősség nem

terheli.

Szolgáltató folyamatosan frissíti a honlapon elhelyezett közleményeket és adatokat,

azonban ezek pontosságát nem tudja garantálni. A jogszabályok által előírt adatközlési

kötelezettségének minden esetben naprakészen eleget tesz. Szolgáltató nem vállal

felelősséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegű problémákból adódó

károkért. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a webhely tartalmát részben vagy egészben

bármikor megváltoztassa.

A webhelyen elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső

webhelyek tartalmáért Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

15.9. A cikkekre, a hozzászólásokra és a kapcsolatfelvételre vonatkozó egyéb szabályok

A webhelyen és a fórumon megjelenő cikkeket a szerzői jog szabályai védik, azokat a

webhelyen kívül megosztani, illetve azokból idézni csak a forrás feltüntetésével, az idézés

szabályainak megfelelően szabad. A megosztás további feltétele, hogy az a tartalom teljes

egészében és változatlan formában való átvételével történjen. A webhelyen megjelent

cikkek tartalmáért azok szerzői vállalnak felelősséget.

Mindez azon hozzászólásokra is vonatkozik és alkalmazandó, melyekre a tartalmukra

tekintettel e rendelkezések értelmezhetők.

Ha Felhasználó olyan hozzászólással találkozik, amely megítélése szerint a

fórumszabályzat vagy a jelen feltételek szabályait sérti, vagy adatkezelési, esetleg

fogyasztóvédelmi szabályokat sért, kérjük, e-mail útján küldjön értesítést

a tanomoni.webshop@gmail.com címre!

 

16.  Felelősség kizárása

 

16.1. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett

károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató

elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai

zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel

arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus

formában továbbított üzenetek, megrendelések megsemmisülése, késedelmes

megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltató minden kártérítési

felelősséget kizár. Szolgáltató kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a

lényeges szerződéses kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért

felel.

16.2. Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon

dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének elfogadásáról vagy

visszautasításáról. Szolgáltató az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

16.3. Szolgáltató nem vonható felelősségre a 17. pontban írt magatartásokból,

szabályszegésekből adódó következmények miatt, valamint a Felhasználó magatartása, a

Felhasználó által a regisztráció során elfogadott szerződési feltételek, szabályzatok,

nyilatkozatok és az azokban hivatkozott tájékoztatókban megfogalmazott szabályok

megszegése miatt bekövetkező eseményekkel, hátrányokkal kapcsolatban.

16.4. A webhelyen megjelenített termékek képei színárnyalatban eltérhetnek a

valóságostól.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a technikai ismertetők rajta kívül álló okok miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó

eltérésekért.

16.5. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési

adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből

adódó károkért való felelősségét kizárja.

16.6. A webhelyen található külső hivatkozások (a https://tanomoni.hu/ internetcímtől

eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató

befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy

módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal

kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

17.  Kizárás a regisztrált felhasználók közül

 

17.1. A szerződési feltételek megsértése esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot

arra, hogy a feltételeket sértő Felhasználót előzetes értesítés nélkül kizárja a regisztrált

Felhasználók közül (regisztráció törlése). Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg

nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy

más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják a

Szolgáltató által működtetett informatikai rendszer működését.

17.2. Különösen kizárhatja Szolgáltató azt a Felhasználót, aki valótlan adatok közlésével

vagy más módon félrevezeti a többi felhasználót Szolgáltató termékeivel, szolgáltatásával

vagy jellemzőivel kapcsolatban.

17.3. A regisztráció illetve a megrendelés során valótlan adatokat közlő Felhasználót

Szolgáltató szintén kizárhatja. Amennyiben a teljesítés során ez felmerül, Szolgáltató

megkísérli felvenni a kapcsolatot az érintett Felhasználóval, a teljesítést akadályozó

valótlanul rögzített adatok (pl. kézbesítési cím) helyesbítése, a helyzet tisztázása

érdekében. Eredménytelen kapcsolatfelvétel esetén, illetve ha megállapítható, hogy a

valótlan adatok rögzítése szándékos volt, Szolgáltató jogosult a regisztráció törlésére és a

szerződést megelőző állapot visszaállítására.

17.4. Amennyiben a fenti magatartások kárt okoznak, Szolgáltató az adott kárt okozó

magatartást tanúsító személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

17.5. Amennyiben a fenti okok miatt termék megrendelését és a termék megvásárlására

vonatkozó szerződés Felhasználó általi teljesítését (vételár kifizetését) követően kerül sor

a megrendelő Felhasználó regisztrációjának törlésére, viszont olyan ok miatt, ami a már

megrendelt termék értékesítésének és kézbesítésének nem akadálya, akkor a termék

értékesítésére vonatkozó szerződést Szolgáltató belátása szerint teljesítheti. Amennyiben

Szolgáltató a szerződés nem teljesítése mellett dönt, ebben az esetben elállhat a

szerződéstől és a termékértékesítésre vonatkozó ügyletek tekintetében a szerződés előtti

állapotot visszaállíthatja. A bármilyen mértékben már teljesített ügyletek tekintetében a

Felek kötelesek egymással - a fogyasztóvédelmi szabályok figyelembe vétele mellett -

elszámolni.

 

18.  A webhely üzemeltetésének befejezése

 

18.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a webhely üzemeltetését

bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül felfüggessze, vagy annak véget vessen.

Szolgáltató különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl.

vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben)

vagy jogi okból a felhasználás további zavartalan folytatása nem biztosítható.

Amennyiben ezt valamely Felhasználó magatartása idézte elő, Szolgáltató az adott

személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

18.2. A webhely üzemeltetésének befejezése esetén a Felhasználó által már érvényesen

megrendelt és Szolgáltató által elfogadott és visszaigazolt, valamint a vételár

megfizetéssel teljesített termék megvásárlására vonatkozó szerződéseket Szolgáltató

teljesíti, amennyiben annak technikai akadálya nem merül fel a webhely üzemeltetésének

befejezése következtében. Akadály esetén Szolgáltató a szerződéskötés előtti állapotot

visszaállítja Felhasználó befizetésének visszatérítésével.

 

19.  Adatkezelés, adatvédelem

 

19.1. Lásd az "Adatkezelési tájékoztató" és a "Tájékoztató „sütik” alkalmazásáról" című

dokumentumokat, melyekben írtak szerint jár el Szolgáltató a szerződés teljesítése és a

webhely üzemeltetése során.

 

20.  Szerződési feltételek módosítása

 

20.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor

előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez jogi

vagy objektív okokból szükséges.

20.2. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line

hozzáférhetővé válik a webhelyen.

20.3. A módosítás előtt regisztráló Felhasználók módosításig végrehajtott

tevékenységére, valamint a módosításig teljesített termékértékesítésekre,

szolgáltatásokra a módosításnak visszaható hatálya nincs.

20.4. A módosításkor folyamatban lévő termékértékesítéseket, szolgáltatásokat azok

megrendelésekor érvényes szerződési feltételek szerint kell teljesíteni.

20.5. A módosítást követően regisztráló Felhasználókra és az azután leadott

megrendelésekre és igénybevett szolgáltatásokra a módosítás hatálya teljes egészégben

kiterjed.

20.6. A megrendelésekre minden esetben az azok elküldésekor érvényes feltételeket kell

alkalmazni, beleértve a webhelyen elérhető összes szabályzat, leírás és tájékoztató

tartalmát, melyek jelen általános szerződési és felhasználói feltételek részét képezik.

20.7. A webhely – megrendeléseken kívüli – felhasználását illetően mindenkor a

webhelyen közzétett és aktuálisan olvasható szerződési feltételek és egyéb szabályzatok,

tájékoztatók alkalmazandók, a Felhasználó regisztrációjának időpontjától függetlenül.

 

21.  Irányadó jog, jogviták

 

21.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok

gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség

követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

21.2. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges

vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb

költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a Szolgáltató

székhelye szerint illetékes bíróságon is megindíthatja a pert. Szolgáltató székhelye

szerint illetékes bíróság a Pécsi járásbíróság.

21.3. Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon

dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének befogadásáról vagy

visszautasításáról. A visszautasításból, illetve a szolgáltatás kieséséből vagy

megszűnéséből adódó károkért való felelősségét Szolgáltató kizárja.

21.4. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes

szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet törvény rendelkezései irányadók.

 

22.  Panasz, Szolgáltató feletti felügyelet

 

22.1. Panasz

22.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a

Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő

forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására,

tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben,

telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Tanó Mónika egyéni vállalkozó

Székhely: Magyarország 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

Postacím: Magyarország 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

Telefonszám: +36 30 573 5097

E-mail cím: tanomoni.webshop@gmail.com

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja.

Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint

az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban

megválaszolja.

22.1.2. Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a

termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek

közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a megyei (Pécs- Baranyai)

kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület díjmentes eljárását is

kérheti.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség

terheli.

Az eljárásra a fogyasztó – magyarországi – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti

békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület

illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére

feljogosított szerv székhelye állapítja meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon: +36 72 507-154, +36 20 283 3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Webhely: www.baranyabekeltetes.hu

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet

jelölhet meg.

Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti

Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez

kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti

Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei

m e g t a l á l h a t ó k a

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő

független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták

bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése,

ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok

egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót

megillető jogokról és kötelezettségekről.

22.1.3. Ha Felhasználó (fogyasztó) az Európai Unióban él, az interneten vásárolt

termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai

Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik

panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal

kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési

testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további

információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

22.1.4. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának,

alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására,

tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok

alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes

megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A

területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók

a https://jarasinfo.gov.hu oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi

hatósághoz is:

Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécsi Járási Hivatal, Műszaki Engedélyezési,

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

Postacím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

Telefon: +36 72 896 288

E-mail: pecs.muszak@baranya.gov.hu

Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/pecsi-jarasi-hivatal-muszaki-engedelyezesi-fogyasztovedelmi-es-foglalkoztatasi-foosztaly

22.2. Felügyelet

22.2.1. A kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett tevékenység nyilvántartási

száma és a hatóság megnevezése:

4081/2014.

A hatóság elérhetőségei:

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője

Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Telefon: +36 72 533 823

E-mail: jegyzo@ph.pecs.hu

Webhely: http://www.pecs.hu/

22.2.2. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható,

mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2020.04.20.

Tanó Mónika e. v.

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
1.    Adatkezelő és jelen webhely azonosítása

1.1. Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

TANÓ MÓNIKA egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 34822858 – Baranya Megyei Kormányhivatal Pécs Járási Hivatala

Adószám: 74951194-1-22

Székhely: 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

Postacím: 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

Webhely: https://www.tanomoni.hu/

E-mail: tanomoni.webshop@gmail.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

1.2. Jelen webhely:

https://www.tanomoni.hu/

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

2. Alkalmazandó jogszabályok, jelen tájékoztató hatálya

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely)

üzemeltető fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása

Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás

nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az

adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó. Adatkezelő a felhasználók

adatait elsősorban

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április

27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon

kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection

Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),

- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),

- és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.

évi XLVIII. törvény (Grt.)

rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett

elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes

személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely szolgáltatását veszik igénybe, illetve

azok a természetes személyek, akik csak böngészik a webhelyet, és egy szolgáltatást sem

vesznek igénybe.

 

2.    Az adatkezelés jogalapja

 

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően a

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, a

megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b)

pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a

Felhasználó az egyik fél.

3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a hozzájárulását

a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet

bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap

„NAVIGÁCIÓ” menüpontja alatt található „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását.

Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

 

4. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó

adatkezelés

 

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a

webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

4.2. Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül

szükséges adatkezelés tekintetében az Ektv. 13/A. §-a felhatalmazza az Adatkezelőt a

webhely rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges adatok kezelésére. Ennek

értelmében az ilyen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f)

pontja alapján Adatkezelő jogos érdeke. E jogalappal Adatkezelő kizárólag olyan adatokat

kezel, amelyek a webhely felhasználóbarát működéséhez szükségesek, és ezen adatokat

csak az ehhez szükséges ideig kezeli. Olyan technikai adatokról van szó, melyek a

webhely oldalainak élvezhető megjelenítéséhez, funkcióinak rendeltetésszerű és a

felhasználó számára kényelmes használatához szükségesek. Az adatokat harmadik félnek

nem továbbítja Adatkezelő, valamint más célra nem kezeli. Adatfeldolgozóként az 15.

fejezet "Informatikai adatfeldolgozás" fejezetében megjelölt szolgáltató(ka)t veszi igénybe

Adatkezelő ezen adatok vonatkozásában. Minderre tekintettel ezen adatok kezelése nem

jár kockázattal a Felhasználóra, ugyanakkor a fenti cél - a webhely rendeltetésszerű

használata - az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Adatkezelő jogos érdeke a

webhely használhatóságának biztosítása, mivel szolgáltatását csak így tudja biztosítani,

ami a működéséhez elengedhetetlen feltétel. Ezért a fenti adatokat az itt meghatározott

cél elérése érdekében Adatkezelő a jogos érdeke alapján kezeli, mely jogos érdeke - mivel

az adatkezelés nem jár kockázattal a Felhasználóra - arányosan korlátozza Felhasználó

önrendelkezési jogát.

A látogatáselemzés és marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében

az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó

hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató

ablakban elhelyezett jelölőnégyzetek bejelölésével járulhat hozzá a látogatáselemző és a

marketing célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez.

4.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a

webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által

alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:

- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje

- Felhasználó által használt eszköz IP címe.

A webhely látogatottságának méréséhez kezelt adatok köre:

- a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje

- a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága

- mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó (csak olyan webhely

esetén, melyen a jelen webhelyre mutató link van elhelyezve)

- a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internetszolgáltató

adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére

vonatkozóan)

- webhely böngészése kezdésének időpontja

- a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja

- a webhely böngészésének időtartama.

A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok:

- felhasználói név és jelszó (Felhasználó döntése szerint kerülhet eltárolásra)

- Felhasználó e-mail címe

- Felhasználó által használt eszköz IP címe.

4.4. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely

felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló

adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett

Felhasználó számára, valamint adatok gyűjtése a webhely használatáról.

Ezen belül:

- Felhasználó böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok –

böngészés idejéig történő – megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik

gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Felhasználónak minden egyes

meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie.

Az alábbi célokhoz szükséges adatok közveltenül nem kapcsolhatók személyhez (csak a

böngészéshez használt eszközhöz):

- A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési

gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése

azért, hogy a webhelyet a Felhasználók igényeinek maximálisan megfelelőre alakíthassa

Adatkezelő.

- Felhasználó (böngészéshez használt eszköze) helyének meghatározása, Adatkezelő

szolgáltatása utáni érdeklődés fokának területi feltérképezése.

- A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó annak

érdekében, hogy Adatkezelő szolgáltatása iránt érdeklődő Felhasználók egyéb

érdeklődési körébe tartozó témákat megismerje, illetve a szolgáltatását népszerűsítő

tevékenység eredményességét mérni tudja Adatkezelő.

Ezen adatok méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics (Google

Ireland Ltd.) eszközeit használja. A Google Analytics eszközeit alkalmazó oldalak

megtekintése során a Google sütik megjegyzik a felhasználó által megjelölt

preferenciákat és információkat, ami szintén a webhely látogatottságának méréséhez és

böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok megismerését jelenti.

A fenti adatokhoz a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)

is hozzáfér, a Google Analytics eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője. A GoogleIreland

Ltd. a fenti adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára

célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a GoogleIreland Ltd.

az adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg

az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört,

majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Google Ireland Ltd. az e

pontban írt adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér

hozzá.

Adatkezelő Facebook közösségi oldalának meglátogatását és jelen webhelyének a

közösségi oldalon történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket (facebook-gomb,

facebook-megosztás gomb, facebook-like gomb) a Facebook Ireland Ltd. szolgáltatása

biztosítja, így ezen sütik által kezelt adatokhoz a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal

Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) is hozzáfér.

Adatkezelő Instagram közösségi oldalának meglátogatását megkönnyítő sütiket

(Instagram-gomb) az Instagram Ltd. szolgáltatása biztosítja, így ezen sütik által kezelt

adatokhoz az Instagram Ltd. (20-22, Wenlock Road, London, England N1 7GU) is

hozzáfér. Az Instagram szolgáltatást az Instagram Ltd. és a Facebook Ireland Ltd.

közösen nyújtja, így a szolgáltatás használata során megvalósuló adatkezelést a Facebook

Ireealnd Ltd. és az Instagram Ltd. közösen végzi.

A Facebook Ireland Ltd. és az Instagram Ltd. ezen szolgáltatásai révén tehát hozzáfér a

fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások

feltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. A Facebook Ireland Ltd. a fenti adatokat az

említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok

eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Facebook Ireland Ltd az adatok és a

böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott

eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd

így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. A Facebook Ireland Ltd. az e

pontban írt adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér

hozzá.

Az alábbi célokhoz rendelt adatok Felhasználó személyéhez kapcsolható módon kerülnek

rögzítésre, de azokhoz csak Adatkezelő fér hozzá:

- felhasználói név és jelszó esetleges eltárolása a könnyebb belépéshez (Felhasználó

döntése szerint)

- Felhasználó belépési jogosultságának ellenőrzése (felhasználói név, e-mail cím, jelszó).

4.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatok egy részét a böngészés idejéig

kezeli, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb 2 évre – eltárol.

A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a

böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) a böngészési

munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre,

annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését Adatkezelő informatikai

rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik személy nem fér hozzá, az informatikai

adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az "Adatfeldolgozó igénybevétele" című

fejezetben írtakat).

A belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a használati jogosultságok biztosításához

szükséges adatok a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének

időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével törlődnek. Az ilyen adatok

kezelését Adatkezelő informatikai rendszere saját eszközeivel végzi, ahhoz harmadik

személy nem fér hozzá, az informatikai adatfeldolgozás esetét kivéve (lásd lentebb az

"Adatfeldolgozó igénybevétele" című fejezetben írtakat).

A felhasználói név és jelszó Felhasználó döntése szerint tartósan eltárolásra kerülhet, ezt

a Felhasználó eszközén rögzülő sütik tárolják el, és azok törléséről Felhasználó

gondoskodhat böngészője beállításaiban, így szabályozva az adattárolás idejét.

A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások

feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől

fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem. Ezen adatok

méréséhez Adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. A

Felhasználó eszközén csak az a süti tárolódik, amivel engedélyezi a Google Analytics

adatgyűjtését. Ezt ki tudja törölni böngészője beállításaiban, amivel megszűnik az

adatgyűjtés.

Adatkezelő közösségi oldalainak meglátogatását és jelen webhelyének közösségi oldalon

történő megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket szolgáltató Facebook Ireland Ltd.

által is hozzáférhető webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások

feltérképezéséhez kezelt anonim adatok a Facebook eszközeivel tartósan kerülnek

eltárolásra, de legfeljebb 2 évig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó

böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről, illetve működésük

megakadályozásáról Felhasználó bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban.

4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő

adatkezelési listákon. A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges

adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje) nem

kerülnek tárolásra. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg a Felhasználó eszközén

tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a tárhely szolgáltató

szerverén tárolódnak el.

4.7. Az információtechnológiai adatkezelés folyamatáról és a Google Analytics és a

Facebook eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről

Felhasználó bővebben tájékozódhat a honlap böngészésének megkezdésekor felugró

figyelmeztető sávból elérhető, valamint a honlapon a "Tájékoztató a „sütik” alkalmazásáról"

feliratra kattintással elérhető tájékoztatóból, továbbá a Google Analytics

https://www.google.com/intl/hu_ALL/analytics/support és a Facebook

https://developers.facebook.com/products oldalán. Adatkezelő a Google Analytics és a

Facebook által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat veszi igénybe.

 

5. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

 

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely „Kérdezz a termékről!”

menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a

webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő

Felhasználók.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a

Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak

önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet

bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az

e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az

üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

5.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az üzenetküldő felhasználók esetében az

adatkezelés a fent hivatkozott üzenetküldő felületen feltüntetett, kitöltendő személyes

adatok és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által az üzenetben (ideértve az email

üzenetet is) esetlegesen közölt további adatait érinti.

Az adatok köre:

- vezetéknév

- keresztnév

- e-mail cím.

A Felhasználó által az üzenetben (e-mail-ben) esetlegesen közölt további adatai

tekintetében Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez

adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok

megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat közlésekor

a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul törli az

informatikai rendszeréből.

5.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a

Felhasználó számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként

megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással

kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó

számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

- üzenetküldés az üzenetküldő felületen („Kérdezz a termékről!” termék oldal),

- e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek)

használatával),

- a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 2

munkanapon belül teljesít.

5.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli.

Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama

az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő

az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat.

Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor,

abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően

törli Adatkezelő az adatokat.

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő

adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig.

 

6. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

 

6.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra

szolgáló mezők kitöltésével feliratkozik. Továbbá az a Felhasználó, aki az Adatkezelővel

írásban, papíron történő szerződéskötéskor, vagy szerződéskötés nélkül írásban, papíron

a hírlevél küldéséhez hozzájárul.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. § (1)

és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást

Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével és a hírlevél feliratkozásra

szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, illetve

az írásbeli szerződésbe foglalt hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat

bejelölésével és a szerződés aláírásával, vagy külön papír alapú nyilatkozat kitöltésével és

aláírásával adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az

adatkezelési tájékoztatóban illetve a szerződésben/nyilatkozatban meghatározottak

szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi

közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás

igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele

önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul.

Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve

hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve.

Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja

feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

6.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

- vezetéknév

- keresztnév

- e-mail cím.

6.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail

útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról

szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.

6.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat

Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az

adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő

adatkezelési listán, illetve a hírlevél küldés céljából kezelt azon adatokat, melyeket

papíron adott át Adatkezelőnek Felhasználó, a papír alapú szerződések/nyilatkozatok

lefűzésével is.

 

7. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

 

7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen regisztráló Felhasználók.

7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a

Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást Felhasználó a webhely főoldalán a

„Regisztráció” feliratra kattintva megjelenő adatlap kitöltésével és az adatkezelési

nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció elküldésével adja meg.

A regisztrációs fiók bármikor törölhető, illetve annak létrehozása nem feltétele a

webhelyről történő megrendelésnek vagy a szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételnek.

7.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Regisztráló felhasználók esetében az

adatkezelés a fent hivatkozott regisztrációs adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes

adatok és elérhetőségek körét érinti.

Az adatok köre:

- vezetéknév

- keresztnév

- telefonszám

- e-mail cím

- felhasználónév

- jelszó

- szállítási cím

- számlázási cím.

- cég esetében adószám

7.4. Az adatkezelés célja: A Felhasználó részére egyedi hozzáférést biztosító profil

létrehozása, melyben Felhasználó döntése szerint a későbbi megrendelésekhez szükséges

adatok előre eltárolhatók. Ennek célja, hogy a későbbi megrendelések leadását, a leadott

megrendelések visszakeresését Felhasználó számára könnyebbé, kényelmesebbé tegye az

adatkezelő.

7.5. Az adatkezelés időtartama: A regisztrált Felhasználók esetében az adatkezelés

időtartama a regisztrált Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés

megszűnhet továbbá a regisztráció Felhasználó általi törlésével, illetve a Felhasználó

regisztrációjának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor törölheti

regisztrációját, illetve kérheti annak törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő

haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 10 munkanapon belül

végrehajt.

7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő

adatkezelési listán.

 

8. Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

 

8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az

adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik

fél. Felhasználó a megrendelés leadása során tájékoztatást kap arról, hogy a

megrendeléssel kapcsolatban megadott személyes adatait a megrendelése alapján

létrejövő szerződés teljesítése céljából kezeli Adatkezelő.

8.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés a fent hivatkozott

megrendelés leadását megelőzően megjelenő – illetve korábbi regisztráció esetén az

akkor kitöltött regisztrációs - adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és

elérhetőségek körét érinti.

Az adatok köre:

- vezetéknév

- keresztnév

- telefonszám

- e-mail cím

- szállítási cím

- számlázási cím

- cég esetében adószám

- megrendelt termék(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) megjelölése

- megrendelt termék(ek) vételára és/vagy szolgáltatás(ok) díja

- eseteleges egyéb költségek összege

- átvétel/kézbesítés módja

- fizetési mód

- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés

teljesítéséhez szükséges információk

- megrendelés időpontja

- fizetés időpontja.

8.4. Az adatkezelés célja: A megrendelés teljesítése, a webáruház üzemeltetéséhez

kapcsolódó adatkezelés. A webhelyen megrendelést leadó Felhasználó önként megadott

személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a megrendelés teljesítésének lehetővé

tétele, a webhely ezzel kapcsolatos szolgáltatásainak biztosítása az érintett Felhasználó

számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

- tájékoztatás a termék elérhetőségéről, tulajdonságairól

- termék megrendelése

- megrendelt termék átvételének egyeztetése

- szállítás megszervezése

- szállítás végrehajtása

- értesítés a kiszállításról

- számlázás

- Felhasználó jogainak érvényesítése.

8.5. Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során

az adatkezelés a kiszállítás teljesítéséig tart. Adatkezelő a szállítás teljesítéséhez

szükséges adatok (név, szállítási cím, telefonszám) szállítást végzőnek történő

továbbításakor adatkezelési korlátozással él, miszerint szállítást végző a továbbított

adatokat csak a szállítás teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelheti.

A megrendeléssel kapcsolatos igényérvényesítés lehetőségének fennállásáig a számla

kiállításához szükséges adatokat (név, cím) és a megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti

adatokat az igényérvényesítés lehetséges idejéig (a szerződés megkötésétől - a

megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás kézhezvételétől - számított 5

évig), valamint a számla kiállításához szükséges adatokat (név, cím) a számviteli

törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig (a

számla kiállításától számított 8 évig) kezeli.

8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő

adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló

törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli

bizonylatokon.

 

9. Fórum használatához kapcsolódó adatkezelés

 

9.1. A webhelyen üzemelő fórum: Hozzászólási lehetőség a webhelyen

megjelenő cikkekhez. Felhasználó hozzászólásait szöveges formában teheti közzé.

9.2. A webhelyen működtetett fórum nyilvános, az ott közzétett hozzászólások és

bejegyzések, valamint a hozzászólók - bejegyzésük közzététele során megadott - neve a

webhely minden látogatója számára látható módon jelenik meg.

9.3. Tájékoztató a hozzászólásokban, bejegyzésekben Felhasználó által közölt adatok

kezeléséről:

Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen hozzászólást, bejegyzést közzétevő

Felhasználók.

Felhasználó önállóan, közvetlenül teszi közzé hozzászólásait, bejegyzéseit a webhelyen,

és azok tartalmát is önállóan határozza meg. Adatkezelő a hozzászólás, bejegyzés

tartalmát nem hagyja jóvá vagy vizsgálja felül a közzététel előtt, az automatikusan

történik.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a

Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzászólás elküldése előtt az adatkezelési

nyilatkozat bejelölésével és a hozzászólás közzétételének elküldésével hozzájárul az általa

hozzászólásában, bejegyzésében közölt adatok kezeléséhez és automatikus

közzétételéhez.

Az érintett adatok köre: Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követően a

többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást, bejegyzést

közzétevő felhasználó neve vagy nickneve (Felhasználó hozzászólásának közzétételéhez

megadott álneve) is beazonosítható, az általa hozzászólásában, bejegyzésében közétett

adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá

válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos

következményekért Adatkezelő nem vonható felelősségre.

Amennyiben Felhasználó hozzászólásaiban esetlegesen más személy adatait teszi közzé,

az ilyen a harmadik személy adatainak Adatkezelő webhelyén történő közzététele és ily

módon Adatkezelő részére történő továbbítása tekintetében Felhasználónak kell

beszereznie az érintett harmadik személy hozzájárulását, melyet Adatkezelő vélelmez. Az

ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért

Adatkezelő nem felelős.

Az adatkezelés célja: Felhasználók számára a webhely tartalmaival kapcsolatos

információcsere és véleményezés lehetővé tétele.

Az adatkezelés időtartama: A webhelyen a fenti formában történő adatkezelés

időtartalma az ott hozzászóló, bejegyzést közzétevő Felhasználó kérelmére történő

törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó hozzászólásának,

bejegyzésének Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor kérheti hozzászólása,

bejegyzése törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul végrehajt.

Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében, a webhely felületén

megjelenve.

 

10. Adatkezelés az érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve a

hozzájárulás visszavonását követően

 

10.1. Az érintett Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat az érintett Felhasználó

további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően a

GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint kezelheti Adatkezelő.

10.2. Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor,

az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az érintett

Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett Felhasználó

hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az alábbi esetekben:

- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek

védelme miatt szükséges;

- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

10.3. A jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő

minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet. Az

érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során Adatkezelő

azonosítja a jogos érdekét, valamint az érintett Felhasználó súlyozás ellenpontját képező

érdekét és a tervezett adatkezeléssel érintett alapjogát. Végül a súlyozás elvégzése

alapján Adatkezelő megállapítja, hogy a jogos érdeke arányban áll-e a Felhasználó

érdekével, és így kezelhető-e a személyes adat a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

alapján.

10.4. Az érdekmérlegelési teszt eredményéről Adatkezelő tájékoztatja az érintett

Felhasználót oly módon, hogy a tájékoztatás alapján Felhasználó egyértelműen meg

tudja állapítani, mely jogos érdek alapján, és miért tekinthető arányos korlátozásnak az,

hogy az Adatkezelő a beleegyezése nélkül kezelje személyes adatát.

10.5. Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során Adatkezelő az Európai Unió

Tanácsa Adatvédelmi Munkacsoportjának erre vonatkozóan irányadó megállapításokat

tartalmazó 6/2014. számú Véleményében meghatározottak szerint jár el. A Vélemény a

következő linken olvasható:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommenda

tion/files/2014/wp217_hu.pdf#h2-2

 

11. Az adatkezelés további - Felhasználó hozzájárulásától független - lehetséges

jogalapjai

 

11.1. Az adatkezelés jogalapja továbbá a vonatkozó esetekben a GDPR. 6. cikk (1)

bekezdésének c) pontja alapján történő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

adatkezelés. Adatkezelő egyes esetekben köteles lehet törvény vagy más jogszabály által

előírt kötelező adatkezelést végezni. Ezen túl az esetleges hatósági megkereséseket

Adatkezelő köteles teljesíteni, melyek szintén személyes adatok kezelésével,

továbbításával járhatnak, ez Adatkezelőnek szintén jogszabály által előírt kötelezettsége.

11.2. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy

Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait annak hozzájárulása nélkül kezelheti akkor

is, ha az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú

érdekeinek védelme miatt szükséges, illetve az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges - kivéve, ha ezen érdekekkel

szemben elsőbbséget élveznek az érintett Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai

és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az

érintett gyermek.

A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt

Adatkezelő minden esetben - kötelező jelleggel - elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési

tesztet a jelen tájékoztató 10.3. - 10.5. pontjaiban írtak szerint.

11.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

(a továbbiakban: Ekertv.) 13/A. §-a alapján Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja továbbá

Felhasználót.

Adatkezelő szolgáltatása az Ekertv. értelmében információs társadalommal összefüggő -

elektronikus kereskedelmi - szolgáltatásnak minősül.

Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának

meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak

számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az

igénybe vevő (Felhasználó) azonosításához szükséges természetes személyazonosító

adatokat és lakcímet.

Adatkezelő a szolgáltatásának nyújtására irányuló szerződésből származó díjak

számlázása céljából kezelheti a szolgáltatását igénybe vevő Felhasználó természetes

személyazonosító adatait, lakcímét, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára,

időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a

szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő az

egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon

üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok

kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben

meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az

esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. (A technikailag szükséges adatkezelés

további szabályait a "Tájékoztató a”sütik” alkalmazásáról" című dokumentum és jelen

tájékoztató 4. számú fejezete határozza meg.)

Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben

meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának

növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom

eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett

és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

 

12. Adatkezelés időtartama

 

12.1. Az egyes adatkezelési céloknak megfelelő adatkezelés időtartama fentebb, az

adatkezelés célok szerinti leírásánál írtaknak megfelelő ideig tart. Az Adatkezelő az

érintett Felhasználó adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy

Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig illetve az érintett Felhasználó tiltakozásáig

vagy a kérésére történő törlésig kezeli.

12.2. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a törlési kérelem

teljesítéséig, a regisztráció törléséig, a hírlevélről való leiratkozásig, a vonatkozó

esetekben törvény által előírt kötelezettség teljesítéséig tart az adatkezelés. Felhasználó

bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, kérheti az adatkezelés megszűntetését, az

adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat

illetően is és teljes körűen is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és

feldolgozásáig – melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül

elvégez – tart az adatkezelés időtartama. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat

a hírlevelekben megtalálható leiratkozó link használatával, valamint

a tanomoni.webshop@gmail.com e-mail címre eljuttatott írásbeli kérelmével, illetve a fentebb vázolttiltakozását vagy kérelmeit is megküldheti e-mail útján. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a webhely használatával összefüggésben Adatkezelőnek megadott, illetve hírlevélre feliratkozás során vagy az írásbeli szerződésen/nyilatkozaton megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail

címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem

figyelmen kívül hagyását.

 

13. Adatok tárolásának módja

 

13.1. Adatkezelő külön listák formájában, adatkezelési célonként elkülönülő

adatbázisokban, informatikai rendszerében tárolja az adatokat, illetve a hírlevél küldés

céljából kezelt adatokat a papír alapú szerződések/nyilatkozatok lefűzésével is.

 

14. Adattovábbítás

 

14.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során online

fizetési módot választó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások

igénybevételétől függetlenül.

14.2. Az adattovábbítás címzettje:

PayPal Privacy Statement

Rövidített név: PayPal

Cím: 12312 Port Grace BoulevardLa Vista, Nebraska 68128

Telefon: Call PayPal Customer Service at 1-888-221-1161

Webhely: https://paypal.com

gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési

szolgáltatás szolgáltatója.

14.3. Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a

Címzett jogos érdeke.

Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszer

üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez

szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi

kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi

adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi

kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és –felderítő rendszert

üzemeltetni tudja.

Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő

működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési

szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen

a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési

szolgáltatás biztonságosabbá tételére, így az Adatkezelő a Címzett jogos érdekének

érvényesítése céljából indokoltnak, szükségesnek, és arányosnak ítéli meg az online

fizetéssel kapcsolatban megvalósuló adattovábbítást. Adatkezelő az itt kifejtett jogos

érdekkel kapcsolatban végzett érdekmérlegelési tesztet külön ledokumentálta.

14.4. A továbbított adatok köre:

- felhasználónév

- vezetéknév

- keresztnév

- ország

- telefonszám

- e-mail cím.

14.5. Az adattovábbítás célja: A fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés

technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók

érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton

kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer –

működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

14.6. Az adatok továbbítása kizárólag a fenti célok elérése érdekében történik.

14.7. Adatkezelő továbbá kizárólag jogszabály által előírt kötelezettség esetén,

hatóságoknak továbbít adatokat.

14.8. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik

személyeknek.

14.9. Adatkezelő az adattovábbításokról adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

15. Adatfeldolgozó igénybevétele

 

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

15.1. Informatikai adatfeldolgozás

15.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a

webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

15.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Paller Endre egyéni vállalkozó

Webáruház név: Viltor webáruház

Nyilvántartási szám: 6617263

Adószám: 63478262-1-40

Székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 60.
Telephely: 1092 Budapest, Ráday u. 60.

Postacím: 1092 Budapest, Ráday u. 60.

Telefon: +36 70 933 4304

E-mail: info@viltor.hu

Webhely: https://www.viltor.hu/

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.1.3. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Paller Endre egyéni vállalkozó

Webáruház név: Viltor webáruház

Nyilvántartási szám: 6617263

Adószám: 63478262-1-40

Székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 60.
Telephely: 1092 Budapest, Ráday u. 60.

Postacím: 1092 Budapest, Ráday u. 60.

Telefon: +36 70 933 4304

E-mail: info@viltor.hu

Webhely: https://www.viltor.hu/

gazdasági társaságot, mint a webhely fejlesztőjét és technikai karbantartóját (a

továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.1.4. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja

szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő - a Felhasználó erről való előzetes tájékoztatása

mellett - adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató

megismerését követően Adatkezelő részére adatai kezelésére vonatkozóan - fenti

fejezetekben meghatározottak szerint bármelyik hozzájárulási módon - megadott

hozzájárulásával önként hozzájárul az adatfeldolgozó igénybevételéhez.

15.1.5. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás

a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

15.1.6. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett

működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, a webhely üzemeltetéséhez és

az azon biztosított szolgáltatások nyújtásához szükséges technikai műveletekben

megnyilvánuló adatkezelés útján.

15.1.7. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes

adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett

adatkezelési időtartamokkal.

15.1.8. Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett

üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

15.2. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

15.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó

Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől

függetlenül.

15.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC (MailChimp)

Rövidített név: THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC

Cégjegyzékszám: 20161685162

Adószám: 20161685162

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Telephely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Postacím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Telefon: +1 678 999 0141

E-mail: privacy@mailchimp.com

Webhely: https://mailchimp.com/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver

fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.2.3. Adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja

szerinti hozzájárulása alapján Adatkezelő - a Felhasználó erről való előzetes tájékoztatása

mellett - adatfeldolgozót vehet igénybe. Felhasználó az adatkezelési tájékoztató

megismerését követően Adatkezelő részére - a fenti, hírlevél küldésre vonatkozó

fejezetben írtak szerint - megadott hírlevél küldéshez való hozzájárulásával az ahhoz

szükséges adatai kezelésére vonatkozóan önként hozzájárul az adatfeldolgozó

igénybevételéhez.

15.2.4. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás

a jelen tájékoztatóban a hírlevél küldéséről szóló fejezetben megjelölt összes adatot

érinti.

15.2.5. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver

információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos

működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

15.2.6. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban a hírlevél

küldéséről szóló fejezetben jelzett adatkezelési időtartamokkal.

15.2.7. Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben

vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

15.3. Termék kiszállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

15.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során

kiszállítással történő átvétel módját választó Felhasználók a webhely által biztosított

egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

15.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Magyar Posta Zrt. Nyugat-magyarországi Igazgatósága
Rövidített név: MPL futárszolgálat

Székhely: 9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.

Postacím: 9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.

Webhely: https://www.posta.hu/
gazdasági társaságot, mint a megrendelt termékeket kiszállító fuvarozót (a

továbbiakban: Adatfeldolgozó).

15.3.5. Adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik

fél. Az Adatkezelő - a Felhasználó erről való előzetes tájékoztatása mellett -

adatfeldolgozót vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez. Felhasználó az adatkezelési

tájékoztató megismerése során és a megrendelés elküldése folyamatában tájékoztatást

kap a vele létrejövő szerződés tartalmáról és a megrendelésének teljesítéséhez szükséges

adatai kezelésére vonatkozóan igénybe vett adatfeldolgozókról.

15.3.6. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás

a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés teljesítése (kiszállítás

végrehajtása) érdekében Felhasználó alábbi adatait érinti:

- vezetéknév

- keresztnév

- telefonszám
- e-mail cím

- szállítási cím.

15.3.7. Az adatfeldolgozás célja: a Felhasználó megrendelése nyomán létrejövő szerződés

teljesítésének keretében a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása a Felhasználó

által megjelölt címre történő kézbesítéssel, szükség esetén a kézbesítés helyének és

idejének tárgyában telefonon történő egyeztetéssel.

15.3.8. Az adatfeldolgozás időtartama: a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez szükséges

ideig.

15.3.9. Az adatok feldolgozása kizárólag a kiszállítás és kézbesítés teljesítéséhez

szükséges technikai műveleteket jelenti.

15.4. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

15.5. Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő üzleti tevékenységében nem érdekeltek.

15.6. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem vesz

igénybe.

 

16. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

16.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a

Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott

Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,

jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel

összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az

érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és

címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes

adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem

beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért

az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel

(a 17. fejezet szerint).

16.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá

vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,

hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt

akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére

bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó

jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok

adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

16.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését,

melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől

számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját,

Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

16.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt

személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy

kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes

adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri

azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen;

ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,

hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival

szemben.

16.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Adatkezelő a személyes

adatot törli, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték

vagy más módon kezelték;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok

az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében

történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok

gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni

köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével

megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak

érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó

kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes

adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót,

továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították.

Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést

igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

16.6. Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével

kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén

alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az

adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,

vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

kapcsolódnak.

 

17. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

 

17.1. A 16. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja

Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –

különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ

vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív

költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

17.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől

számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott

intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve

a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a

Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a

tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett

Felhasználó azt másként kéri.

17.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán,

késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül

tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az

érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 19. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál,

és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

17.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő

módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó

azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak

teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó

természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó

személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 1.1. pontban feltüntetett címére, e-mailben

a tanomoni.webshop@gmail.com e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő

csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott

nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem

jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az

elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

18. Adatvédelem, adatbiztonság

 

18.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik

az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási

szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi

szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

18.2. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt

használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül

a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített,

adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat,

melyekhez Adatkezelő meghatározott - jelen webhelyen folytatott tevékenységének

folytatásában feladatokat ellátó - alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri

felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak

megfelelő felelősségteljes kezelése.

18.3. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások

feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől

fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

18.4. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél

elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó

jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

 

19. Jogérvényesítés

 

19.1. Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható,

mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2020.04.20.

Tanó Mónika e. v.

Vásárlási tudnivalók

GYIK

Termékek:

1)    Meg lehet tekinteni valahol élőben a termékeket?

Igen. Kézműves Vásárokon személyesen is találkozhatsz velem és a portékákat is megtekintheted. A Hírlevélre feiratkozva értesülhetsz a vásárokról, kitelepülésekről.
Ha kérdésed van az alábbi elérhetőségeken teheted meg:  

e-mail: tanomoni.webshop@gmail.com
mobil: +36-30-573-5097
messenger chat a TANÓ MÓNI facebook oldalán. (A weboldal jobb alsó sarkában megtalálod az ikonját!)
Ha szeretnél értesítőt kapni arról, hogy mik történnek a TANÓ MÓNI háza táján, iratkozz fel Hírlevelünkre! 

Fizetés:

2) Milyen fizetési módot fogadtok el?

Webshopunkon fizethetsz:

bankkártyával, a Pay Pal szolgáltatásán keresztül
banki átutalással
utánvételes fizetéssel készpénzzel a futárnak 
készpénzzel személyes átvétel esetén 

Szállítás:

3) Magyarországon belül hova szállítotok?

Az egész ország területére szállítunk.

4) Milyen szállítási költségekkel kell számolnom?

A házhozszállítás összege az alábbiak mentén alakul:

35.000 Ft felett az ország egész területén, bármilyen fizetési móddal ingyenes.
35.000 Ft alatt házhozszállítással előre utalással: 1.550 Ft.
35.000 Ft alatt PayPal fizetéssel 1.950,- Ft.
35.000 Ft alatt Utánvéttel a futárnak fizetve 1.950 Ft
35.000 Ft alatt személyes átvétellel ingyenes
5) Van lehetőségem személyesen átvenni a terméket?

Igen. Személyesen is átveheted a megrendelt termékeidet előre egyeztetve a vásárokon, vagy a műhelyben. Személyes átvétel esetében természetesen nem számolunk fel semmilyen díjat.

Személyes átvétel alkalmával, az átvétel helyszínén, a vásárokon van lehetőség készpénzes és bankkártyás fizetési módra is.

Amennyiben ezt a lehetőséget preferálod, a szállításánál válaszd a „Személyes átvétel” opciót. A rendszer ilyenkor automatikusan az alábbi három fizetési opciót fogja felajánlani:

személyes átvétellel
bankkártyás fizetéssel, Pay Pal-al
előreutalásos fizetési móddal
Válaszd ezek közül a neked jobban megfelelőt. E-mailben értesítünk, amint a rendelésed összekészítettük. Onnantól a megbeszélt időben már bármikor átveheted a megrendelésed.

6) Mennyi idő alatt szállítjátok ki a rendelésem? Ki szállítja majd a csomagom?

Pillanatnyilag csomagjainkat a MPL Postafutár szállítja, mely amellett, hogy gyors, biztonságos. A készleten lévő termékeket legkésőbb 2 munkanapon belül összekészítjük. Ha nincs készleten legkésőbb 15 nap alatt elkészül a hozzánk beérkezett megrendelés. E-mailben is értesítünk, ha bármi fontos információt szeretnénk megosztani veled. Csomagod a csomagfutárnak történő feladástól számítva 1-2, de legfeljebb 3 munkanapon belül kerül kézbesítésre.

7) Van lehetőségem nyomon követni a csomagomat?

Igen. Minden feladott csomaghoz tartozik egy küldeményazonosító. Ide kattintva követheted nyomon a csomagod aktuális helyzetét. A kiszállításról a megadott e-mail címre kapsz értesítést a futárszolgálattól.

Csere és visszavásárlási garancia

8) Visszaküldhetem a terméket? Ha igen, mi a módja?

Természetesen. 14 napig élhetsz a visszavásárlási garanciával és ez idő alatt cserére is van lehetőséged, ha a terméket eredeti állapotában visszaküldöd címünkre. Ebben az esetben viszont a szállítási költségeid nem áll módunkban átvállalni. Amennyiben így döntenél, kérünk, hogy e-mailben mindenképp egyeztess velünk. Ha feladtad a megrendelést, viszont közben mégis úgy döntesz, hogy elállnál a vásárlástól, úgy csak a termék árát tudjuk visszautalni, a szállítás díját nem.

A következő lépéseket kövesd:

Küldj nekünk egy e-mailt a tanomoni.webshop@gmail.com címre, hogy egyeztethessünk a teendőkről.
Add fel csomagod a következő címre: Tanó Mónika 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.
                                 Amint megérkezett a visszaküldött termék eredeti állapotában, az új csomagod feladjuk az előre leegyeztetett feltételek szerint vagy visszautaljuk a termék árát, amennyiben a visszavásárlás mellett döntöttél.

Ha a termék sérült állapotban érkezik meg hozzád, vagy bármiben mi hibáztunk, kérünk írj levelet a tanomoni.webshop@gmail.com címre és mindent megteszünk, hogy kijavítsuk a hibát. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a legjobb megoldást megtaláljuk az esetleges problémára.

Tisztítás, karbantartás

A táskák és kiegészítők textilből és műbőrből készülnek. A textileket kézi mosással, a műbőröket nedves szivaccsal lehet letörölni. Egy kis szappanos lemosással. Tisztítószer használata nem ajánlott!

Minden jog fenntartva - handmade by TANÓ MÓNI