ASZF

Általános szerződési és felhasználói feltételek

 

1.    Szolgáltató és jelen webhely azonosítása

 

1.1. Jelen webhely üzemeltetője:

Tanó Mónika egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 34822858 – Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Adószám: 26128924-2-13

Székhely: Magyarország, 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

Telephely: Magyarország, 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

Üzleti tevékenység helye: Magyarország, 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25

a továbbiakban: Szolgáltató.

1.2. Jelen webhely:

https://www.tanomoni.hu/

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

 

2.    A magyar jog kikötése, általános rendelkezések

 

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely)

üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a webhelyen nyújtott

szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a

felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó,

különös tekintettel a

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február

28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye

alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés

egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394

rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.

26.) Korm. rendeletre,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvényre.

2.2. A szerződés és a szerződéskötés – így a megrendelés és a visszaigazolás, valamint a

megrendelés elfogadásának – nyelve magyar.

2.3. A webhelyen történő - ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak

minősülő - online megrendeléssel és annak Szolgáltató általi elfogadásával létrejövő

szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja és a

későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető. A webhelyen leadott megrendelések

ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek, a szerződés

ráutaló magatartás útján kerül megkötésre. Az online megrendelés elektronikus úton

történő automatikus visszaigazolásával egyidejűleg Szolgáltató tartós adathordozón

megküldi Felhasználó részére a szerződési feltételeket és a jogszabály által előírt

tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat tartalmazó

dokumentumokat. Az így megküldött dokumentumok, a webhelyen elhelyezett szerződési

feltételek és tájékoztatók tartalmát, a Felhasználó általi megrendelés

beérkezésének pillanatában meglévő állapotuk szerint tartalmazzák. Ezen túl

a szerződési feltételeket Felhasználó jelen dokumentum az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.

2.4. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben említett időpontok,

időintervallum megjelölések a közép-európai idő – CET –, illetve nyári időszámításkor a

közép-európai nyári idő - CEST - szerint értendők.

3.    Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya

 

3.1. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételek (a továbbiakban: szerződési

feltételek) a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhelyen elérhető webáruház

szolgáltatásaira, a webáruházban megrendelhető termékek adásvételére, illetve a

webhelyen elérhetővé tett információkra vonatkoznak. A szerződési feltételek

elfogadásával létrejövő szerződés felei, egyrészről a Szolgáltató, másrészről minden

jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe továbbá közvetlen

kereskedelmi képviselete, jogképes külföldi természetes személy, illetve külföldi

székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint jogi személynek minősülő szervezet – a

továbbiakban Felhasználó –, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket

elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében

kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint kötheti meg.

3.2. A szerződési feltételek a Szolgáltató által jelen szerződési feltételek szerint

üzemeltetett webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól. A

szerződési feltételek részét képezi a webhelyen elérhető Fogyasztóvédelmi tájékoztató,

Adatkezelési tájékoztató, Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról és Jogi nyilatkozat.

 

4.    Szolgáltató

 

4.1. A Szolgáltató további adatai:

Tanó Mónika egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 34822858 – Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Adószám: 26128924-2-13

Székhely: Magyarország, 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

Telephely: Magyarország, 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

Engedélyek/nyilvántartások és engedélyező/nyilvántartó hatóságok:

Kereskedelmi nyilvántartási szám: 4081/2014. – Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője Dr. Lovász István - kereskedelmi hatóságként

További regisztrációs számok és nyilvántartó szervezetek:

PB74951194. – Pécs - Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Pénzforgalmi számla (bankszámla) adatai:

Számlavezető pénzintézet: CIB BANK ZRT.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10700055-68321969-51100005

IBAN: HU51 1070 0055 6832 1969 5110 0005

SWIFT kód: CIBHHUHB       

 

5.    Ügyfélszolgálat

 

5.1. Szolgáltató az alábbi elérhetőségeken működteti ügyfélszolgálatát, a lentebb írt

időintervallumokban:

Telefonon:

Telefonszám: +36 30 573 5097 - a hívás nem emelt díjas!

Elérhető munkanapokon 10.00 órától 17.00 óráig

Az ügyfélszolgálat szünetel: szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon.

E-mail-ben és üzenetben:

E-mail cím: tanomoni.webshop@gmail.com

Üzenet: a webhelyen egy adott termék leírása alatt a  „Kérdezz a termékről!” leírásra kattintva elérhető üzenetküldési lehetőség.

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre, üzenetekre Szolgáltató az érkezéstől számított 2

munkanapon belül válaszol.

 

6.    Felhasználó

 

6.1. A webhely „Vásárói Fiók” –ban a Regisztráció menüpontban adatait önként megadó és az ott megjelölt szerződési

feltételeket és a szintén ott megjelölt tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok

tartalmát elfogadó, a 3.1. pontban a Felhasználóra vonatkozóan írt feltételeknek

megfelelő személy, aki ezzel internetes regisztrációt hajt végre azzal a szándékkal, hogy

igénybe vegye a webhely szolgáltatásait, illetve a webhelyen található webáruház

tekintetében megrendelőként az onnan megrendelhető termékek megvásárlására

vonatkozó szerződést kössön, valamint az a személy, aki regisztráció nélkül a jelen

szerződési feltételek, valamint a megrendelésre vonatkozó nyilatkozatban megjelölt

tájékoztatók tartalmának elfogadása mellett elektronikus úton a webhelyen keresztül

megrendelést küld Szolgáltatónak.

6.2. Szintén szerződés szerinti Felhasználó az a személy, aki regisztráció nélkül böngészi

a webhelyet, illetve aki e szerződési és felhasználói feltételek valamint az adatkezelési

tájékoztatóban írtak szerint adatai megadásával kommunikációt kezdeményez a

Szolgáltató ügyfélszolgálatával.

 

7.    Szolgáltató szolgáltatása, felhasználási feltételek, Szolgáltató kötelezettségei

 

7.1. Szolgáltató szolgáltatása: A webhely és az azon található webáruház üzemeltetése,

valamint a webhelyen igénybe vehető szolgáltatások, kommunikációs lehetőségek

biztosítása.

7.2. Felhasználási feltételek: jelen szerződési feltételek és a webhelyen található

tájékoztatókban, nyilatkozatokban, szabályzatokban írt szabályok.

7.3. Szolgáltató kötelezettsége a Felhasználó megfelelő tájékoztatása a szerződéskötést

megelőzően és a megrendelés leadása során. Szolgáltató e kötelezettségének a

webhelyen közzétett dokumentumokkal (jelen szerződési feltételek és az abban

hivatkozott tájékoztatók) tesz eleget. A dokumentumok bármikor elérhetők a webhelyen.

A leadott megrendelést követően a Szolgáltató a tájékoztatáshoz szükséges dokumentumok elektronikus példányait e-mail útján megküldi a felhasználónak.

7.4. Szolgáltató kötelezettsége a Felhasználók adatainak teljes körű védelme, az adatok

jogszerű kezelése, valamint a Felhasználók ezzel kapcsolatos kérelmeinek,

tiltakozásainak teljesítése. (Lásd jelen dokumentum lentebb olvasható "Adatkezelés,

adatvédelem" című fejezetét.)

7.5. A megrendelésekkel kapcsolatban Szolgáltató köteles a megrendelt termékeket az

érintett Felhasználó által megjelölt címre e szerződésnek megfelelően eljuttatni.

(Bővebben lásd jelen szerződési feltételek lentebb olvasható "Szállítási és fizetési

feltételek" című fejezetét.)

 

8.    Felhasználó kötelezettségei

 

8.1. Felhasználó köteles az általa megrendelt termék webhelyen feltüntetett ellenértékét

az e szerződési feltételekben írtak ("Szállítási és fizetési feltételek" című fejezet) szerint

megfizetni, valamint Szolgáltató szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, jelen

szerződési feltételekben – különösen a "Megrendelés folyamata, vételár meghatározására

vonatkozó rendelkezések" és "Szállítási és fizetési feltételek" című fejezetekben – rá

vonatkozóan meghatározott feltételeket teljesíteni.

8.2. Felhasználó a regisztrációért nem tartozik anyagi vagy természetbeni

ellenszolgáltatással Szolgáltató felé, a regisztráció ingyenes.

8.3. Felhasználó kötelezettsége a jelen szerződési feltételek és az abban hivatkozott

további dokumentumok elolvasása, az ezekben írt rá vonatkozó rendelkezések betartása,

valamint a valós adatszolgáltatás, utóbbi a megrendelések szerződésszerű teljesítéséhez

szükséges.

8.4. E kötelezettségek megszegése szerződésszegésnek minősül, és a Felhasználó

regisztrációjának törlését vonhatja maga után. Ebben az esetben Szolgáltató elállhat a

szerződés teljesítésétől és a termékértékesítésre vonatkozó ügyletek tekintetében a

szerződés előtti állapotot visszaállíthatja, illetve a teljesítés megkezdése, valamint már

teljesített és mindkét Fél részéről teljesítéssel végbement ügyletek esetén a jövőre nézve

kizárhatja a webhely felhasználásából az adott Felhasználót. A bármilyen mértékben már

teljesített ügyletek tekintetében Felek a teljesítésük arányában kötelesek egymással

elszámolni.

 

9.    Szerződés létrejötte, megszűnése és megszüntetése

 

9.1. A webhely felhasználására vonatkozó szerződés (regisztráció nélkül és regisztrált

Felhasználók)

9.1.1. A regisztráció nélkül a webhelyet böngésző Felhasználók a webhely használatának

elkezdésével minden alkalommal elfogadják a szerződési és felhasználási feltételeket és a

webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban írt

szabályokat, különösen sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató tartalmát. Az itt felsorolt

szabályzatok, nyilatkozatok, tájékoztatók és jelen szerződési feltételek tartalmát bármikor

megismerhetik a webhelyen feltüntetett dokumentumok megnyitásával.

9.1.2. Ezen felül a webhely felhasználására vonatkozó szerződés a regisztráció

végrehajtásával jön létre elektronikus úton, határozatlan időre. Felhasználó a webhely

regisztrációs felületén adatainak önkéntes megadásával, a szerződési feltételek és a

tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmának elfogadásával hajtja végre a

regisztrációt, ezzel tesz szerződési szándékáról nyilatkozatot Szolgáltató felé. Szolgáltató

a regisztráció elfogadásával és írásban (e-mail útján) történő visszaigazolásával tesz

nyilatkozatot szerződési szándékáról, mellyel életbe lépnek jelen szerződési feltételek

webhely felhasználására vonatkozó rendelkezései, így – határozatlan időre – létrejön a

webhely felhasználására vonatkozó szerződés. A webhely felhasználása Felhasználó

számára ellenszolgáltatás nélkül igénybe vehető a regisztrációt követően is.

9.1.3. A webhely felhasználására vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondhatja

Szolgáltató azon Felhasználónak, aki a szerződési feltételeket súlyosan megszegi (különös

tekintettel a 17. pontra; kizárás szabályai). Ilyen esetben Szolgáltató az érintett

Felhasználó regisztrációját törli, ez azonban a már mindkét fél részéről teljesítéssel

végbement ügyleteket nem érinti (ügylet: a 9.2. pontban írt, termék megvásárlására

vonatkozó szerződésekre értendő a továbbiakban). Azon ügyletek esetében, amikben

Felhasználó teljesítése már végbement, Szolgáltató a szerződési feltételek súlyos

megszegése esetén választása szerint teljesíti az adott ügyletre vonatkozó

kötelezettségét, vagy – feltéve, hogy még nem kezdte meg a teljesítést – visszatéríti a

termék árát. A Felhasználó részéről még nem teljesített ügyletek tekintetében súlyos

szerződésszegés esetén a Felhasználó ajánlatát (megrendelését), teljesítését Szolgáltató

nem köteles elfogadni, az ajánlat nem kötelezi Szolgáltatót teljesítésre. Amennyiben nem

fogadja el Szolgáltató az itt írt esetben az ajánlatot, teljesítést, nem jön létre az ügyletre

vonatkozó szerződés.

9.1.4. Felhasználó azonnali hatállyal felmondhatja a webhely falhasználására vonatkozó

szerződést a regisztrációjának törlésével. Ugyanezt vonja maga után Felhasználó az

irányú kérelme, amiben adatainak teljes körű kezelését megtiltja Szolgáltató részére,

illetve a webhely felhasználására vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges adatai

törlését kéri Szolgáltatótól.

9.1.5. Felhasználó egyes adatkezelési célokat érintő adatkezelésre vonatkozó tiltakozási

vagy törlési kérelme is a webhely falhasználására vonatkozó szerződés teljes vagy adott

szolgáltatásra vonatkozó részleges felmondását vonja maga után, amennyiben az adott

célú adatkezelés elengedhetetlenül szükséges az adott szolgáltatás, vagy a teljes

szerződés teljesítéséhez.

9.1.6. Felhasználó webhely felhasználására vonatkozó szerződésre irányuló felmondása –

regisztráció törlése, az ilyen célú adatkezelés megtiltása – nem érinti az általa korábban

érvényesen megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés teljesítését.

9.1.7. Szolgáltató a webhely felhasználására vonatkozó szerződést bármikor – indokolás

nélkül – megszüntetheti az egyes – regisztrált – Felhasználókkal szemben, vagy az összes

Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már

érvényesen megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződéseket teljesíteni

köteles.

9.1.8. A webhely felhasználására vonatkozó szerződés megszűnik a Szolgáltató

megszűnésével és a Felhasználó halálával vagy megszűnésével.

9.1.9. Szolgáltató a webhelyen regisztráció nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is

fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a

webhely működésére, felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok

érvényesítésére és megváltoztatására. A regisztráció nélkül a webhelyet böngésző

Felhasználók a webhely használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a

szerződési és felhasználási feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban,

nyilatkozatokban és szabályzatokban írt szabályokat, melyeket bármikor elolvashatnak a

webhely oldalainak aljáról elérhető hivatkozott dokumentumokban.

9.2. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés

9.2.1. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a regisztráció végrehajtását

követően – illetve regisztráció nélkül is lehetséges módon – az adott termékre vagy

termékekre vonatkozó megrendelés Szolgáltató részére Felhasználó által történő

elküldésével (ajánlattétel vásárlásra ráutaló magatartással), majd a megrendelés (ajánlat)

Szolgáltató általi elfogadásával – melyről Szolgáltató egyértelmű, írásbeli visszaigazolást

küld e-mail útján Felhasználónak (megrendelés elfogadása) – jön létre elektronikus úton,

az adott ügylet mindkét fél részéről történő teljesítéséig. Felhasználó a webhelyen jelen

szerződési feltételek "Megrendelés folyamata, megrendelés feldolgozása" című

fejezetében részletezettek szerint végrehajtott megrendelési folyamat végén a szerződési

feltételek és a tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok tartalmának elfogadásával,

majd a megrendelés elküldésével tesz szerződési szándékáról nyilatkozatot Szolgáltató

felé. Szolgáltató a megrendelés elfogadásával és erre vonatkozó világos és egyértelmű

nyilatkozatának írásban (e-mail útján), Felhasználó részére történő megküldésével tesz

nyilatkozatot szerződési szándékáról, mellyel így – az adott ügylet mindkét fél általi

maradéktalan teljesítéséig – létrejön a termék megvásárlására vonatkozó szerződés.

A megrendelés azonnali visszaigazolását Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-mail

útján küldi meg Felhasználó részére. Ezzel az azonnali visszaigazolással Szolgáltató a

megrendelés beérkezését, és az abban meghatározott feltételeket, a megrendelés

tartalmát igazolja vissza Felhasználó felé, azonban e visszaigazolással még nem jön létre

a termék megvásárlására vonatkozó szerződés.

A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatával jön

létre, melyet szintén elektronikus úton, a megrendelés elfogadásáról szóló e-mail

formájában küld meg Felhasználónak a Felhasználó által megrendelése során megadott

e-mail címére. Tehát a szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató visszaigazolta

Felhasználónak azt, hogy elfogadta a megrendelést (ez nem tévesztendő össze azzal az

automatikus elektronikus visszajelzéssel, mely arról tanúskodik csupán, hogy a

Felhasználó megrendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz).

9.2.2. Felhasználó regisztrációjának érvényes megrendelést követő törlésével a termék

megrendelésre vonatkozó szerződését nem mondja fel, ez nem számít az elállási jog

gyakorlásának. Ugyanígy nem számít a termék megrendeléstől való elállásnak

Felhasználó azon irányú kérelme, amiben adatainak teljes körű kezelését megtiltja

Szolgáltató részére, illetve adatai törlését kéri Szolgáltatótól. Ezen esetekben a webhely

felhasználására vonatkozó szerződés megszűnését követően az adott, érvényes

megrendeléssel megkötött termék megvásárlására vonatkozó szerződés továbbra is él,

mindkét fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat. Amennyiben Felhasználó a termék

megvásárlására vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges adatainak teljes körű

kezelését is megtiltja Szolgáltatónak, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja

Felhasználót a termék megvásárlására vonatkozó szerződéstől való elállásról.

9.2.3. Felhasználó termék megrendelésekre vonatkozó elállási/felmondási és szavatossági

jogairól jelen szerződési feltételek lentebb olvasható "Hibás teljesítés, szavatosság,

jótállás, elállási/felmondási jog" című fejezete rendelkezik.

9.2.4. Azon ügyletek esetében, amikben Felhasználó teljesítése már végbement,

Szolgáltató a szerződési feltételek súlyos megszegése esetén – különös tekintettel a jelen

szerződési feltételekben a "Kizárás a regisztrált felhasználók közül" című fejezetben

(17. pontban) írtakra – választása szerint teljesíti az adott ügyletre vonatkozó

kötelezettségét, vagy – feltéve, hogy még nem kezdte meg a teljesítést – visszatéríti a

Felhasználó által fizetett teljes összeget. A Felhasználó részéről még nem teljesített

ügyletek tekintetében súlyos szerződésszegés esetén a Felhasználó ajánlatát

(megrendelését), teljesítését Szolgáltató nem köteles elfogadni, az ajánlat nem kötelezi

Szolgáltatót teljesítésre. Amennyiben nem fogadja el Szolgáltató az itt írt esetben az

ajánlatot, teljesítést, nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés. A

bármilyen mértékben már teljesített ügyletek tekintetében Felek a teljesítésük arányában

kötelesek egymással elszámolni.

9.2.5. Szolgáltató a webhely üzemeltetésének befejezése, a webhely felhasználásának

Szolgáltató általi megakadályozása esetén köteles teljesíteni a már leadott érvényes

megrendelések alapján létrejött termék megvásárlására vonatkozó szerződéseket.

9.2.6. A szerződés megszűnik a Szolgáltató megszűnésével és a Felhasználó halálával

vagy megszűnésével.

 

10.  Regisztráció, a Felhasználó ezáltal megnyíló jogai és azok korlátai

 

10.1. Felhasználó a webhely regisztrációs felületén az ott kért – lentebb részletezett

(lásd: lentebb az "Adatkezelés, adatvédelem" cím alatt) – adatainak önkéntes

megadásával, jelen szerződési feltételek elfogadásával hajtja végre a regisztrációt.

Szolgáltató a regisztráció írásban (e-mail útján) történő visszaigazolásával tesz

nyilatkozatot annak elfogadásáról.

10.2. A regisztrált Felhasználó jogosulttá válik a webhelyre történő belépésre,

regisztráció során megadott adatainak módosítására, a webáruházban regisztrált

vásárlóként történő vásárlásra, elektronikus megrendelés leadásával.

10.3. Felhasználó a Szolgáltató webhelyen feltüntetett elérhetőségein (postacím és e-mail

cím) írásban (ideértve az e-mail útján történő elektronikus üzenetküldést is) bármikor

jelezheti a regisztrációjának megszüntetésére irányuló igényét Szolgáltatónak. Ez

esetben a kérelem Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő 2 munkanapon belül sor

kerül a regisztrációjának törlésére, minden adatának egyidejű törlésével (kivételt

képeznek a jogi kjötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok, pl. számviteli

bizonylatok megőrzése). Ezzel jelen szerződést a regisztrációra és az adatainak ezzel

kapcsolatos kezelésére vonatkozóan azonnali hatállyal felmondja, de a korábban érvényes

megrendeléssel megkötött termék megvásárlására vonatkozó szerződés továbbra is él,

mindkét fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat, és Felhasználó szerződés

teljesítéséhez szükséges adatait Szolgáltató a szerződés teljesítése érdekében és ahhoz

szükséges mértékben és ideig tovább kezelheti. Amennyiben Felhasználó a regisztráció

törlésével egyidejűleg a termék megvásárlására vonatkozó szerződés teljesítéséhez

szükséges adatainak teljes körű kezelését is megtiltja Szolgáltatónak, abban az esetben a

termék megvásárlására vonatkozó szerződéstől való elállásról nyilatkoztatja Szolgáltató.

10.4. Felhasználó a webhely használata során nem jogosult a Szolgáltató által

működtetett informatikai rendszerbe beavatkozni.

 

11.  Megrendelés folyamata, megrendelés feldolgozása

 

11.1. A megrendelt termék(ek) lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a használatára

vonatkozó utasításokat a konkrét termék Szolgáltató webhelyén található információs

oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen

megismerni. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel,

Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére.

Amennyiben Felhasználónak a webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a webhelyen közölteknél több információra van szüksége, forduljon bizalommal Szolgáltató ügyfélszolgálatához (elérhetőségek: fentebb az "Ügyfélszolgálat" cím alatt).

11.2. Felhasználó az on-line megrendelés folyamata során a termékek webhelyen

alkalmazott megjelölését és jellemzőit, a teljesítés időpontját, a fizetendő teljes díjat

tartalmazó, és a mindenkori szerződési feltételek és egyéb tájékoztatóknak a

megismerését és elfogadását rögzítő megrendelést (on-line megrendelést) az on-line

rendszer használatával kitölti, és az on-line rendszer használatával Szolgáltató részére

elküldi, melynek beérkezését Szolgáltató azonnal – de legfeljebb 48 órán belül -

elektronikusan visszaigazolja. Ha a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének

elküldésétől számított 48 órán belül nem történik meg, a Felhasználót nem köti a

megrendelése.

A megrendelés azonnali visszaigazolását Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-mail

útján küldi meg Felhasználó részére. Ezzel az azonnali visszaigazolással Szolgáltató a

megrendelés beérkezését, és az abban meghatározott feltételeket, a megrendelés

tartalmát igazolja vissza Felhasználó felé, azonban e visszaigazolással még nem jön létre

a termék megvásárlására vonatkozó szerződés.

A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatával jön

létre

11.3. Szolgáltató a raktáron lévő termékre vonatkozó megrendelést előre fizetés esetén a

fizetendő összeg beérkezését követő, utánvét esetén a megrendelés elfogadásának

visszaigazolását követő 2 munkanapon belül feldolgozza, majd a terméket csomagküldő

szolgálat igénybevételével juttatja el a megrendelő Felhasználóhoz. Amennyiben nem

vagy csak késve teljesíthető a megrendelés, Szolgáltató haladéktalanul felveszi a

kapcsolatot a Felhasználóval.

11.4. A megrendelést Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a

megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Szolgáltató a

Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra

visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó

károkért való felelősségét kizárja.

11.5. Megrendelés leadásának menete

11.5.1. A megfelelő termék(ek) kiválasztása és kosárba helyezése (termékfajtától

függően, ahol lehetséges méret/kiszerelés és/vagy egyéb választható jellemzők

megadásával, minden terméknél darabszám megadásával, majd a "Kosárba" gombra

kattintással).

11.5.2. A "Kosár" gombra kattintással megjelenik a kosár tartalma, ahol Felhasználó

módosíthatja a kosárba helyezett termékek darabszámát, illetve a darabszám nullára

állításával "kiveheti" a kosárból a terméket. A kosárba rakott termékek mellett látható "x"

karaktert formázó ikon gombokra kattintással a megrendelés folyamán bármikor

kiürítheti a kosarat a Felhasználó, amivel törli a megrendelését.

11.5.3. A "Pénztár" feliratú gombra kattintással a megrendelő Felhasználó

adatainak megadása - még nem regisztrált Felhasználó esetén - a regisztráció jelen

szerződés 10. pontjában foglaltak szerinti végrehajtásával; valamint - a már regisztrált,

de még belépést megelőzően böngésző Felhasználó esetén - belépéssel, illetve ha

Felhasználó regisztráció nélkül kíván megrendelni, akkor a regisztráció létrehozására

vonatkozó opció megjelölésének kihagyásával erre is van lehetősége. Ezt követően a

szállítási (név, cím és telefonszám) és számlázási (név, cím és telefonszám) adatok

megadása szükséges (a megrendelési folyamat során e fázisban megjelenő adatlap

értelemszerű kitöltésével).

A már regisztrált és belépett Felhasználó esetén rögtön lehetővé válik a szállítási és

számlázási adatok megadása.

11.5.4. Átvétel módjának és a fizetési mód kiválasztása.

Átvétel módjai:

- házhozszállítás futárszolgálat útján,

- Szolgáltató személyes átvételhez megadott címén történő személyes átvétel, a

Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés alapján.

Fizetési módok:

> utánvétel esetén:

- futárszolgálatnál átvételkor készpénzzel (futárszolgálattól függően bankkártyával)

> előre fizetés esetén:

- online bankkártyás fizetés

- előre utalás

> személyesen Szolgáltató telephelyén vagy Pécsett kitelepülésen:

- ebben készpénzes fizetés lehetséges vagy előre lehet fizetni a fenti módokon.

A bankkártyás online fizetési szolgáltatás igénybevételének további feltételeiről a

megrendelés folyamatában kiválasztható szolgáltatás szolgáltatójának szerződési

feltételei rendelkeznek, melyeket Felhasználó elérhet a szolgáltatás kiválasztásakor, még

a fizetés teljesítése előtt.

A kívánt módok az azokat leíró szövegek szerinti megfelelő választógombok bejelölésével

választhatók ki. A webhelyen a megrendelés folyamatában választhatóvá tett átvételi

illetve szállítási, valamint fizetési módok közül a Felhasználó által a konkrét megrendelés

végrehajtása során választott és a megrendelőlapon részleteiben ismertetett átvételi

illetve szállítási, valamint fizetési módokkal jön létre a szerződés.

11.5.5. Megrendelés összesített adatainak Felhasználó általi ellenőrzése (a fent

részletezett lépésekben felvett adatok és kiválasztott módok egy oldalon történő

megjelenítését követően a megrendelés Felhasználó általi ellenőrzése).

11.5.6. A szerződési feltételek elfogadása (ezek elfogadásáról szóló szöveg előtti jelölő

négyzet bejelölésével, e nélkül a megrendelés nem küldhető el).

11.5.7. A megrendelés elküldése („Megrendelem” gombra kattintással).

11.6. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy az on-line szerződéskötés

menetében biztosított annak lehetősége, hogy a Felhasználó a szerződés tartalmát, a

termék(ek) leírását és a tájékoztatókat, valamint a szerződési feltételeket és az abban

hivatkozott tájékoztatókat, nyilatkozatokat a szerződés megkötése előtt minden részletre

kiterjedően megismerje, és biztosított annak rögzítése is, hogy ez a megrendelés

elküldése előtt megtörtént, továbbá tájékoztatást kapjon az elektronikus úton történő

szerződéskötés technikai lépéseiről és egyéb részleteiről.

A szerződési feltételek, tájékoztatók és nyilatkozatok bármikor megismerhetők a webhelyen

elhelyezett közvetlen linkekre kattintással. Az elektronikus úton történő szerződéskötés technikai lépéseiről és egyéb részleteiről Felhasználó jelen szerződési feltételekben tájékozódhat, melyet a fentiek szerint bármikor - a szerződés megkötését megelőzően, illetve annak folyamata során is - elérhet a webhelyen elhelyezett linkekre kattintással.

11.7. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően

történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

A webhelyen történő megrendeléskor a hibák azonosítására és korrigálására a megjelenő

hibaüzenet alapján van lehetőség, valamint a megadott személyes adatok tekintetében

Felhasználónak a regisztrációt követően, illetve a már regisztrált Felhasználónak a

webhelyre belépést követően a "Fiók" feliratra kattintással elérhető személyes profiljának

oldalán van lehetősége az adatok módosítására.

A „kosár” tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők,

változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a webhely oldalainak

felső részén elhelyezett Kosár felületre kattintással elérhető, kosár tartalmát megjelenítő

oldalon, a "Megrendelés leadásának menete" pontban és alpontjaiban írtak szerint.

11.8. Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének beérkezését követően köteles a

Felhasználó részére a megrendelést elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

Szolgáltató a visszaigazolást automatikus válasz e-mail útján, Felhasználó által a

regisztráció során illetve az on-line megrendelés kitöltése során megadott e-mail címére

küldi meg. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől

számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az

ajánlati kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a

Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára

hozzáférhetővé válik.

11.9. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon 10.00 órától 17.00

óráig történik. A megrendelés feldolgozására megjelölt időszakokon kívül is van

lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon

kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén

kell Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni, és attól az időponttól – előre fizetés esetén a

fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontjától – számított 2

munkanapon belül kerül feldolgozásra.

A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató - megrendelés elfogadása

esetén –írásban, elekktronikus úton tájékoztatja a Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató

ezen elfogadó nyilatkozatával jön létre, melyet szintén elektronikus úton, a megrendelés

elfogadásáról szóló e-mail formájában küld meg Felhasználónak a Felhasználó által

regisztrációja vagy megrendelése során megadott e-mail címére. Tehát a szerződés akkor

jön létre, ha a Szolgáltató visszaigazolta Felhasználónak azt, hogy elfogadta a

megrendelést.

11.10. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését követően

történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

Ha Felhasználó tévedésből más terméket rendelt meg, mint amit szeretett volna, vagy

rossz adatokat (pl. kézbesítési címet) adott meg, és ezt utólag veszi észre, haladéktalanul

jelezze az ügyfélszolgálaton. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés

megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést. A megrendelés korrigálása

esetén Szolgáltató a megrendelés beérkezéséről és/vagy elfogadásáról új visszaigazolást

küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön

létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a termék

megvásárlására vonatkozó szerződés.

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó

visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának

ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és

az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás vételét követő 24 órán belül nem

kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás vételét követően fizetést teljesít, akkor a

szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás

Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt

esetben korrigálja a megrendelést.

Felhasználó kérheti az elküldött megrendelésének figyelmen kívül hagyását, törlését is,

mely esetben a továbbiakban nincs kötve az ajánlatához (megrendeléséhez).

11.11. Érvényes megrendelést csak a webhelyen használható on-line megrendelő

rendszer használatával lehet leadni. Felhasználó webhelyen leadott on-line

megrendelésében szereplő elírás, hamis vagy helytelen adatok megadása esetén a

rendelés teljesítését követően, utólagosan reklamációt Szolgáltató nem fogad el, valamint

az ezekből származó következményekért Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben

Felhasználó nem jelezte a teljesítés befejezése előtt az adatbeviteli hibát (lásd a 11.7. és

11.10. pontokat). Ugyanakkor Felhasználó bármikor élhet - így természetesen ez esetben

is - elállási jogával (lásd a 14.5. pontot) a feltételek fennállása esetén. A megrendeléskor

megadott adatokat Szolgáltató a jogszabályok által előírt módon kezeli, tárolja, illetve

védi. Erről Felhasználó bővebben az Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

11.12. A webáruházban található termékek oldalain olvasható termékjellemzők az adott

termék(ek) megvásárlására vonatkozó szerződés tekintetében jelen szerződési és

felhasználói feltételek részét képezik.

11.13. Felhasználó a regisztráció végrehajtásával, illetve a megrendelés elküldésével

kijelenti, hogy a jelen szerződési feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban,

nyilatkozatokban és szabályzatokban található szabályokat megismerte és elfogadja,

magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

12.  Vételár meghatározására vonatkozó rendelkezések

 

12.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett a webhelyen feltüntetett bruttó

ár, mely Alanyi Adómentes. A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

A feltüntetett áron kívül a termék megvásárlásával és a vételár megfizetésével

kapcsolatban egyéb díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget Szolgáltató nem

számít fel. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, melyet a

Felhasználó visel. Szolgáltató csomagolási díjat nem számol fel.

12.2. A webhelyen megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató

fenntartja azzal, hogy a módosítás a webhelyen való megjelenéssel egyidejűleg lép

hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja. Amennyiben

Szolgáltató minden gondossága ellenére – technikai okból – hibás ár kerül a webhely

felületére – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan

elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0"

Ft-os vagy "1" Ft-os árra – akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron

értékesíteni, hanem (nem automatikus visszaigazolás formájában) felajánlhatja a helyes

áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó

elállhat megrendelési szándékától.

 

13.  Szállítási és fizetési feltételek

 

13.1. A webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket Szolgáltató a Felhasználónak

e-mail útján küldött - megrendelés elfogadásáról szóló - visszaigazolásban szereplő áron

és határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott

szállítási címre, a webhelyen feltüntetett szállítási díj ellenében. A szállítás díját a

megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó, illetve annak

alakulásáról a webhely „SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK” menüpontjában tájékozódhat. A

megrendelt terméket Felhasználó – előzetes jelzése alapján – személyesen is átveheti

Szolgáltató telephelyén.

13.2. A webáruházban kiszállítással megrendelt termékeket Szolgáltató a Felhasználó

részére e-mailben küldött - megrendelés elfogadásáról szóló - visszaigazolásban szereplő

helyre kézbesítteti.

13.3. Szállítási határidő

13.3.1. Raktáron lévő termék megrendelése esetén, amennyiben Felhasználó a

megrendelt termék vételárát előre kifizette, a termék a fizetendő összeg Szolgáltató

bankszámlájára beérkezésének napját követő 2 munkanapon belül kerül átadásra a

fuvarozónak.

13.3.2. Raktáron lévő termék megrendelése esetén, amennyiben Felhasználó a

megrendelt termék vételárának utánvétellel történő kiegyenlítését jelölte meg, a termék

a megrendelés elfogadásának Szolgáltató általi visszajelzését követő 2 munkanapon belül

kerül átadásra a fuvarozónak.

13.3.3. Azon termékek esetében, amelyek Szolgáltatónál nincsenek raktárkészleten de

rendelhetőek, a megrendelés elfogadásának Szolgáltató általi visszaigazolásától számított

8-15 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak. Amennyiben Szolgáltató rajta kívül

álló okok miatt nem, vagy csak késve tudja teljesíteni a megrendelést, haladéktalanul

felveszi a kapcsolatot az adott megrendelést elküldő Felhasználóval külön megegyezés

céljából.

13.4. A fuvarozó:

13.4.1. Szolgáltató fuvarozóként veszi igénybe:

Magyar Posta Zrt. Nyugat-magyarországi Igazgatósága
Rövidített név: MPL futárszolgálat

Székhely: 9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.

Postacím: 9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.

Webhely: https://www.posta.hu/

gazdasági társaságot (a továbbiakban: Fuvarozó).

Fuvarozó Szolgáltatóval kötött szerződése alapján a feladástól számított 3-5 munkanapon

belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos

további szabályokat a webhely „NYOMKÖVETÉS” menüpontja, valamint a

Magyar Posta Zrt. honlapján elérhető „Nyomkövetés ” oldalon közzé tett dokumentum

tartalmazza: https://posta.hu/nyomkovetes/nyitooldal

Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi

elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az

indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a 14. pontban írtak szerint ez esetben

is ugyanúgy gyakorolhatja.

13.2. Amennyiben Szolgáltató a megrendelt és már kifizetett terméket a teljesítés során a

saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja Felhasználónak megküldeni vagy

átadni a szerződési feltételekben, vagy külön egyeztetés alapján meghatározott határidőn

belül, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul

értesíti Felhasználót, valamint - ha a megrendelést egyáltalán nem tudja teljesíteni - az

akadály felmerülésétől számított 14 napon belül a Felhasználó által a megrendeléssel

összefüggésben fizetett teljes összeget visszatéríti.

13.3. Felhasználó kiszállítás esetén a megrendelt termékek vételárát a szállítási díjjal

együtt az alábbi módokon fizetheti meg.

13.3.1. Előre fizetés banki átutalással: Átutalás esetén azt jelen szerződési feltételek

"Szolgáltató" című fejezetében megjelölt bankszámlájára kell teljesíteni. Átutalással

történő fizetés esetén Felhasználónak a fizetendő összeget az utalási adatokat is

tartalmazó, megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás (e-mail) kézhez vételétől

számított 3 munkanapon belül át kell utalnia Szolgáltató bankszámlájára. Az elektronikus

küldeményeket - így a visszajelző e-mailt is - jelen szerződés Felei a küldés napján

kézbesítettnek tekintik.

13.3.2. Előre fizetés bankkártyás online fizetéssel: A megrendelés elküldésének

folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online bankkártyás fizetési szolgáltató

szolgáltatásával történő előre fizetés. A bankkártyás online fizetés további feltételeiről az

adott szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a

kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában

átirányításra kerül.

13.8.4. Utánvétel házhozszállítás esetén: A fizetendő összeget a

kézbesítéskor Fuvarozónak kell megfizetni készpénzben. Amennyiben Fuvarozó biztosítja

az utánvét összegének bankkártyával történő megfizetését is, annak feltételeire a

Fuvarozó 13.4. pontban hivatkozott szerződési feltételei vonatkoznak.

13.9. Szolgáltatónál történő átvétel. A megrendelt termék Szolgáltatónál történő

átvételét biztosítja Szolgáltató, Felhasználó ilyen igénye esetén. Az átvétel ez esetben

Szolgáltató webhelyen közzétett címén és időintervallumokban lehetséges, előzetes

egyeztetés alapján. A Szolgáltatónál történő személyes átvétel esetén a termék(ek)

vételárát átvételkor lehet kifizetni, vagy előre fizetésre van lehetőség a webhelyen,

olnine bankkártyás fizetéssel vagy előre utalással.

 

14.  Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog

 

14.1. Hibás teljesítés

14.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés

időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi

követelményeknek.

14.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés

időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

14.1.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a

teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés

időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével

összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül

felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

14.2. Kellékszavatosság

14.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

14.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott

igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest

aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve

nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a

Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a

szerződéstől is elállhat.

14.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét

azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

14.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után

haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő héten belül

közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított

két héten belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés

késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja

Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési

határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

14.2.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat

hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs

egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a

Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már

Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés

időpontjában is megvolt.

14.3. Termékszavatosság

14.3.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó –

választása szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági

igényt érvényesíthet.

14.3.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását

vagy kicserélését kérheti.

14.3.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos

minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban

szereplő tulajdonságokkal.

14.3.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba

hozatalától számított 1 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát

elveszti.

14.3.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény

érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

14.3.6. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági

kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem

volt felismerhető, vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

14.3.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági

igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági

igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve

kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

14.4. Jótállás

14.4.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási

cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a

fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.)

NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a fogyasztónak minősülő

Felhasználó felé történő hibás teljesítés esetén a Szolgáltató bizonyos termékek

értékesítése kapcsán jótállásra köteles.

14.4.2. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási

cikkek esetében a Szolgáltató köteles a jótállási jegyet mellékelni. A jótállás időtartama a

termék Felhasználó általi átvételének napjától számított egy év. Amennyiben a

megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós

fogyasztási cikk, és az egy éves kötelező jótállás időtartama alatt a vásárolt termék

meghibásodik, a Felhasználó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval

szemben, amelyeket a kellékszavatosság esetében. Így lehetősége van – a

fentebb "Kellékszavatosság" alcím alatt írt sorrend szerint – kijavítást, kicserélést vagy

árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.

14.4.3. Amennyiben egy megvásárolt termékre van jótállás, akkor a szavatossági jogok és

a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetők.

14.4.4. Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha

bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

14.4.5. Kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem garantálja,

hogy az áru bármely, a Felhasználó által elérni kívánt speciális célra

alkalmas. Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát

felülvizsgálni szakszervizzel. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű

használatra vezethető vissza, a javítási költség a Felhasználót terheli. Nem terjed ki

Szolgáltató jótállási kötelezettsége azokra az esetekre, ha a terméket arra illetéktelenek

szétszerelték, burkolatát megbontották vagy felnyitották, szerkezeti felépítését

megváltoztatták, továbbá azon meghibásodásokra, amelyek:

- helytelen beszerelésből,

- a nem rendeltetésszerű használatból,

- a helytelen üzembe helyezésből,

- az előírt karbantartás elmulasztásából,

- rongálásból keletkeztek.

14.4.6. Amennyiben a webhelyen megrendelt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, abban az esetben Szolgáltató a termék

mellé jótállási jegyet mellékel. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a 151/2003. (IX.

22.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza. Az ezeken kívül eső termékek esetében nem

áll fenn a jótállási kötelezettség.

14.4.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve

termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem

érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok

a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

14.5. Elállási/felmondási jog

14.5.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül

elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés

esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult 14 napon belül

indokolás nélkül felmondani a szerződést.

14.5.2. Az elállási/felmondási határidő

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap

elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól

eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az

utolsó termék átveszi;

c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a

Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy

darabot átveszi;

d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és

a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

14.5.3. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási

szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató

elérhetőségeinek egyikére. Az elállási/felmondási nyilatkozat bármilyen módon

megtehető, akár szóban akár írásban. Vonatkozik a bontatlan nem használt termékre.

Felhasználó az elállási/felmondási jog gyakorlásához felhasználhatja a „NAVIGÁCIÓ” menüpont alatt található „NYILATKOZATMINTA” sablont.

Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:

 

--

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Tanó Mónika e.v.

Postacím: 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

E-mail: tanomoni.webshop@gmail.com

Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom

elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás

nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt:

--

 

Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő

lejárta előtt elküldi írásbeli elállási/felmondási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó

napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az

elállási/felmondási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

14.5.4. Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás.

14.5.5. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége

Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal

történő előzetes időpont egyeztetés után.

14.5.6. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát és a

kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

14.5.7. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:

- az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján

vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen

a Felhasználó személyére szabtak,

- a Felhasználó által már felbontott olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely

egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető

vissza,

14.6. Az elállás/felmondás joghatásai

14.6.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó

elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a

Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot

alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a

hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót

semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket,

vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot

kell figyelembe venni.

14.6.2. Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem

nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül

visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte

előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó

viseli.

 

15.  Fórumszabályzat és moderálási alapelvek

 

15.1. Általános rendelkezések, adatvédelem

Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követően a többi felhasználó által

láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást, bejegyzést közzétevő felhasználó

neve vagy nickneve (Felhasználó hozzászólásának közzétételéhez megadott álneve) is

beazonosítható, az általa hozzászólásában, bejegyzésében közétett adatok

megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez

azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos

következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más személy vagy jogi személy nevében,

valamint ezek nem lehetnek törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő,

káros, obszcén vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos szövegek, nem sérthetik más

személy magánéletét, nem lehetnek sértőek, vagy veszélyeztető hatásúak az azokat

esetlegesen elolvasó kiskorúakra nézve. Nem tartalmazhatnak továbbá törvény vagy

szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá

számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas

lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában

történő megsértésére.

Felhasználó nem jogosult hozzászólásaival ingatlanok, ingóságok vagy szolgáltatások

adásvételére vagy reklám elhelyezésére irányuló tevékenységet folytatni, vagy ilyen

tevékenységet elősegíteni.

Felhasználó a bejegyzései, hozzászólásai tartalmazhatnak a szövegen kívül egyéb

tartalmakat (kép, video, hanganyag, stb.) is, valamint az általa megosztott egyéb

tartalmak is tartalmazhatnak ilyet. Kép, mozgókép esetén az nem lehet más személy

képmása, illetve tartalom fajtától függetlenül a tartalom nem lehet bármi

módon törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén, vagy

vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos, nem sértheti más személy magánéletét, nem

sérthet, vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy

szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá

számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas

lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában

történő megsértésére.

Felhasználó a magáról adatokat, információkat tartalmazó tartalmak tekintetében jelen

feltételek és az adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárul azok oly módon történő

közzétételéhez, hogy azok a honlapot használó többi felhasználó számára – tehát

nyilvánosan - hozzáférhetőek, láthatók lesznek, és az észlelők által az adott tartalmat

feltöltő felhasználó neve/nickneve is beazonosítható, így a Felhasználó

személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi

körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható

felelősségre.

Felhasználó nem jogosult feltöltött nem szöveges tartalmakkal ingatlanok, ingóságok

vagy szolgáltatások adásvételére vagy reklám elhelyezésére irányuló tevékenységet

folytatni, vagy ilyen tevékenységet elősegíteni.

15.2. A webhely közösségi fórumai és azok rendeltetése

A webhelyen olvasható cikkekhez a Felhasználó hozzászólhat. A hozzászólásnak nem

feltétele a webhelyen történő regisztráció.

A fenti lehetőség a továbbiakban a „fórum” kifejezés alatt értendő jelen fejezet

alkalmazásában. Fórum a Szolgáltató által a webhelyen működtetett és fenntartott, írásos

hozzászólások, vélemények, információk és egyéb kép, hang, mozgókép tartalmak (a

továbbiakban együtt: bejegyzések) továbbítására és cseréjére lehetőséget biztosító

szolgáltatás, melynek célja, hogy elősegítse a webhely látogatói számára az eszmecserét

és tájékoztatást. A fórumot a jelen szabályzatban foglaltak szerint bárki

használhatja. Szolgáltató nem vállal felelősséget a fórumban közzétett hozzászólások és

bejegyzések tartalmáért.

A fórum a Szolgáltató ingyenes szolgáltatása. Az webhely fórumai moderáltak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett

romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az

egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez

mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

15.3. A fórumok felhasználói

Szolgáltató fórumai nyilvánosak, azokat bárki használhatja. A felhasználók a nézeteiket,

véleményüket, gondolataikat a jelen fórumszabályzatban és moderálási alapelvekben

szabályozott módon tehetik közzé.

Bárki, aki Szolgáltató fórumainak felhasználójaként hozzászólást eszközöl a webhelyen,

vagy a hozzászólásban egyéb tartalmú bejegyzést tesz közzé, egyúttal elfogadja és

tudomásul veszi a jelen fórumszabályzatban és moderálási alapelvekben meghatározott

szabályokat és feltételeket.

Szolgáltató fórumainak szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre veszik

igénybe.

15.4. Közzététel

A hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési

jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem

támaszthat.

A hozzászólások tartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha

az adott hozzászólás saját vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás

nélkül törölheti.

Felhasználó saját kérésére Szolgáltató „Törölt felhasználó”-ra átírva megsemmisíti az

adott álnevet/anonimizálja az adott hozzászóló személyét, valamennyi hozzászólását

beolvasztva ezen gyűjtőnév többi hozzászólása közé.

Szolgáltató nyomatékosan felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy hozzászólásai

megtétele előtt alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit és milyen formában

tesz közzé.

Felhasználó a mérlegelés során köteles szem előtt tartani, hogy a fórumokat archiválja

Szolgáltató, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy adott hozzászólás

és közzétevőjének személye, illetve adott Felhasználó akár összes hozzászólása.

Bárki valós személy, személyes adatának, a rá vonatkozó ismereteknek az érintett

hozzájárulása nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett

azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra.

A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas

hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek szintén tiltottak.

Valós személyt sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen személyhez köthető

bejegyzés, amely sértő című vagy tartalmú, nem tehető közzé. Ha egy Felhasználó vagy

érintett sérelmezi a róla írt hozzászólást, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként

nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.

15.5. Moderáció

Szolgáltató összes fóruma moderált. A moderátorok tevékenységüket a Szolgáltató

felkérésére végzik. Alapvető feladatuk, hogy biztosítsák a kulturált információcsere

lehetőségét.

Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról

tájékoztatják a felhasználókat.

A hozzászólások és bejegyzés-aktivitás gyakoriságától függően előfordulhat, hogy a

moderátorok viszonylag kevesen vannak, így egyikük sem láthatja az összes hozzászólást.

Ezért Szolgáltató kéri Felhasználótól, hogy ha olyan bejegyzést észlel, amely megítélése

szerint jelen fórumszabályzat és moderálási alapelvek valamelyik pontjába ütközik, a

Felhasználó, Szolgáltató, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti, esetleg

bűncselekmény megvalósulásának gyanúját kelti, vagy egyéb módon akadályozza a

kulturált információcserét, jelezze azt Szolgáltatónak elektronikus levélben.

A fórumon történő jogsértő bejegyzéseket a moderátorok törölhetik, vagy kérésre törlik.

Ilyen bejegyzések lehetnek, amelyek:

- akadályozzák a fórum rendeltetésszerű használatát, illetve amelyek

- tartalma jogszabályba, vagy jelen szabályzatba ütközik.

A moderátorok nem tudják az egyes bejegyzéseket utólag szerkeszteni, illetve

részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes egészében

törlik.

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen szabályzatba ütköző, így

törlendő bejegyzésekkel együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek.

A Felhasználó külön értesítése nélkül törölhetők:

- Jogsértő bejegyzések. Jogsértő minden olyan bejegyzés, amely a közzétételének

időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb

jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést, annak elkövetésébe való

beleegyezést vagy az elkövetésben való megegyezést tartalmaz, más vagy mások jogát

vagy jogos érdekét sérti.

- Obszcén illetve agresszív, fenyegető hangnemű, valamint kötözködő, rosszindulatú

hozzászólások vagy egyéb bejegyzések, ide nem értve a köznyugalmat, közerkölcsöt nem

sértő módon megfogalmazott szakmai kritikát. Az ezzel kapcsolatos mérlegelést

Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos döntését Felhasználó köteles

tiszteletben tartani és elfogadni. Az itt írt moderálási szabályokba ütköző kifejezések

kicsillagozva jelenhetnek meg a hozzászólásokban.

- Egyes regisztrált Felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan

obszcén, bántó, sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket -

személyeskedést - tartalmazó hozzászólások és egyéb bejegyzések.

- A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívüli, szerkesztéssel, moderálással, a

szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó bejegyzések. Ezekkel a témákkal

kapcsolatosan, kérjük, írjon e-mail-t a tanomoni.webshop@gmail.com címre.

- Politizálást célzó bejegyzések. Nem számít politizálásnak a szakmai kritika. Az ezzel

kapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos

döntését Felhasználó köteles tiszteletben tartani és elfogadni.

- A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas,

valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó bejegyzések.

- Mindazok a bejegyzések, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a fórumon

közzétett felhívás ellenére a fórumon – egy témán belül, vagy különböző témákban –

többszörösen szerepelnek. Ebben az esetben Felhasználó valamennyi adott kérdéshez

kapcsolódó bejegyzése törlésre kerül. Amennyiben az ismétlés nem szándékos (pl.

informatikai hiba okozza), egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány kerül csak

törlésre.

- Témaromboló bejegyzések. A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált,

folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli

hozzászólás.

- A technikai eszközökkel elkövetett rombolást: olyan hivatkozások beillesztését, amelyek

a Felhasználó internetelérést biztosító eszközében kárt okozó fájlokra mutatnak; elrontott

html-kódokat; Javát; a szándékos elárasztást; automatikusan induló fájlletöltéseket és

minden olyan beavatkozást, amely akadályozza a webhely rendeltetésszerű használatát

vagy veszélyezteti a felhasználók informatikai eszközeit.

- Az olyan hozzászólásokat és bejegyzéseket, amelyek bizonyíthatóan nem saját szellemi

termékeik: mások hozzászólásának ismételgetése, más oldalról származó cikk(részlet)

kommentár nélküli bemásolása.

- Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés

meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos ismétlésnek számít, ha

valaki az adott hozzászólást egy vagy több hozzászólásban, több alkalommal helyez el.

- Bármelyik hozzászóló valós adatainak közzétételét, kivéve az érintett személy által saját

magára vonatkozó adatok nyilvánosságra hozását.

- Törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes – visszamásolása, valamint törölt, összevont,

áthelyezett témák újraindítása.

- Nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólások.

Letiltás. A moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a

kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók

jogosultságait korlátozhatják, ezen Felhasználókat a fórumról letilthatják. A tiltás lehet

részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy

hét, egy hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott Felhasználó először sérti

meg a jelen fórumszabályzat és moderálási alapelvekben írtakat, vagy visszaesőként.

A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok

úgy látják jónak, akár azonnal alkalmazhatják a legsúlyosabb következményt is, illetve

„átugorhatnak” közbenső tételeket.

Kirívóan durva esetben az adott Felhasználó végleges letiltása mellett az összes – addig

közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

Nickhamisítás, tiltott nicknév (nicknév: Felhasználó által hozzászólása közléséhez

megadott név) használata esetén, illetve minden olyan esetben, amikor valaki valamely, a

fórumon már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven tesz közzé

bejegyzést, vagy próbálja ezt elérni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs

(magyar, vagy külföldi) közéleti szereplők nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket,

elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok összes

egyéb jogosultságát is megvonhatják.

Szolgáltató vagy a moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az

azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.

15.6. Szerzői jog

A szerzői jog szabályai a hozzászólásokra és egyéb bejegyzésekre is vonatkoznak.

15.7. Áthelyezés

A moderátorok azt a bejegyzést, melyet véleményük szerint nem a megfelelő tartalomhoz

írtak, áthelyezhetik a tematikailag, tartalmilag megfelelő tartalomhoz. Ennek eldöntését

gondos mérlegelés előzi meg a moderátorok részéről.

15.8. Felelősség

A webhelyen elhelyezett közlések a webhelyet látogató Felhasználókból álló közösség

tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a Szolgáltatót. A webhelyen

elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat

elfogadásának, illetve jogi vagy szakmai tanácsadásnak.

A hozzászólásért, bejegyzésért annak írója a felelős, azért Szolgáltatót felelősség nem

terheli.

Szolgáltató folyamatosan frissíti a honlapon elhelyezett közleményeket és adatokat,

azonban ezek pontosságát nem tudja garantálni. A jogszabályok által előírt adatközlési

kötelezettségének minden esetben naprakészen eleget tesz. Szolgáltató nem vállal

felelősséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegű problémákból adódó

károkért. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a webhely tartalmát részben vagy egészben

bármikor megváltoztassa.

A webhelyen elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső

webhelyek tartalmáért Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

15.9. A cikkekre, a hozzászólásokra és a kapcsolatfelvételre vonatkozó egyéb szabályok

A webhelyen és a fórumon megjelenő cikkeket a szerzői jog szabályai védik, azokat a

webhelyen kívül megosztani, illetve azokból idézni csak a forrás feltüntetésével, az idézés

szabályainak megfelelően szabad. A megosztás további feltétele, hogy az a tartalom teljes

egészében és változatlan formában való átvételével történjen. A webhelyen megjelent

cikkek tartalmáért azok szerzői vállalnak felelősséget.

Mindez azon hozzászólásokra is vonatkozik és alkalmazandó, melyekre a tartalmukra

tekintettel e rendelkezések értelmezhetők.

Ha Felhasználó olyan hozzászólással találkozik, amely megítélése szerint a

fórumszabályzat vagy a jelen feltételek szabályait sérti, vagy adatkezelési, esetleg

fogyasztóvédelmi szabályokat sért, kérjük, e-mail útján küldjön értesítést

a tanomoni.webshop@gmail.com címre!

 

16.  Felelősség kizárása

 

16.1. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett

károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató

elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai

zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel

arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus

formában továbbított üzenetek, megrendelések megsemmisülése, késedelmes

megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltató minden kártérítési

felelősséget kizár. Szolgáltató kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a

lényeges szerződéses kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért

felel.

16.2. Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon

dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének elfogadásáról vagy

visszautasításáról. Szolgáltató az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

16.3. Szolgáltató nem vonható felelősségre a 17. pontban írt magatartásokból,

szabályszegésekből adódó következmények miatt, valamint a Felhasználó magatartása, a

Felhasználó által a regisztráció során elfogadott szerződési feltételek, szabályzatok,

nyilatkozatok és az azokban hivatkozott tájékoztatókban megfogalmazott szabályok

megszegése miatt bekövetkező eseményekkel, hátrányokkal kapcsolatban.

16.4. A webhelyen megjelenített termékek képei színárnyalatban eltérhetnek a

valóságostól.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a technikai ismertetők rajta kívül álló okok miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges változtatásából adódó

eltérésekért.

16.5. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési

adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből

adódó károkért való felelősségét kizárja.

16.6. A webhelyen található külső hivatkozások (a https://tanomoni.hu/ internetcímtől

eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató

befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy

módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal

kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

17.  Kizárás a regisztrált felhasználók közül

 

17.1. A szerződési feltételek megsértése esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot

arra, hogy a feltételeket sértő Felhasználót előzetes értesítés nélkül kizárja a regisztrált

Felhasználók közül (regisztráció törlése). Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg

nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy

más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják a

Szolgáltató által működtetett informatikai rendszer működését.

17.2. Különösen kizárhatja Szolgáltató azt a Felhasználót, aki valótlan adatok közlésével

vagy más módon félrevezeti a többi felhasználót Szolgáltató termékeivel, szolgáltatásával

vagy jellemzőivel kapcsolatban.

17.3. A regisztráció illetve a megrendelés során valótlan adatokat közlő Felhasználót

Szolgáltató szintén kizárhatja. Amennyiben a teljesítés során ez felmerül, Szolgáltató

megkísérli felvenni a kapcsolatot az érintett Felhasználóval, a teljesítést akadályozó

valótlanul rögzített adatok (pl. kézbesítési cím) helyesbítése, a helyzet tisztázása

érdekében. Eredménytelen kapcsolatfelvétel esetén, illetve ha megállapítható, hogy a

valótlan adatok rögzítése szándékos volt, Szolgáltató jogosult a regisztráció törlésére és a

szerződést megelőző állapot visszaállítására.

17.4. Amennyiben a fenti magatartások kárt okoznak, Szolgáltató az adott kárt okozó

magatartást tanúsító személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

17.5. Amennyiben a fenti okok miatt termék megrendelését és a termék megvásárlására

vonatkozó szerződés Felhasználó általi teljesítését (vételár kifizetését) követően kerül sor

a megrendelő Felhasználó regisztrációjának törlésére, viszont olyan ok miatt, ami a már

megrendelt termék értékesítésének és kézbesítésének nem akadálya, akkor a termék

értékesítésére vonatkozó szerződést Szolgáltató belátása szerint teljesítheti. Amennyiben

Szolgáltató a szerződés nem teljesítése mellett dönt, ebben az esetben elállhat a

szerződéstől és a termékértékesítésre vonatkozó ügyletek tekintetében a szerződés előtti

állapotot visszaállíthatja. A bármilyen mértékben már teljesített ügyletek tekintetében a

Felek kötelesek egymással - a fogyasztóvédelmi szabályok figyelembe vétele mellett -

elszámolni.

 

18.  A webhely üzemeltetésének befejezése

 

18.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a webhely üzemeltetését

bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül felfüggessze, vagy annak véget vessen.

Szolgáltató különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl.

vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben)

vagy jogi okból a felhasználás további zavartalan folytatása nem biztosítható.

Amennyiben ezt valamely Felhasználó magatartása idézte elő, Szolgáltató az adott

személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

18.2. A webhely üzemeltetésének befejezése esetén a Felhasználó által már érvényesen

megrendelt és Szolgáltató által elfogadott és visszaigazolt, valamint a vételár

megfizetéssel teljesített termék megvásárlására vonatkozó szerződéseket Szolgáltató

teljesíti, amennyiben annak technikai akadálya nem merül fel a webhely üzemeltetésének

befejezése következtében. Akadály esetén Szolgáltató a szerződéskötés előtti állapotot

visszaállítja Felhasználó befizetésének visszatérítésével.

 

19.  Adatkezelés, adatvédelem

 

19.1. Lásd az "Adatkezelési tájékoztató" és a "Tájékoztató „sütik” alkalmazásáról" című

dokumentumokat, melyekben írtak szerint jár el Szolgáltató a szerződés teljesítése és a

webhely üzemeltetése során.

 

20.  Szerződési feltételek módosítása

 

20.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor

előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez jogi

vagy objektív okokból szükséges.

20.2. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line

hozzáférhetővé válik a webhelyen.

20.3. A módosítás előtt regisztráló Felhasználók módosításig végrehajtott

tevékenységére, valamint a módosításig teljesített termékértékesítésekre,

szolgáltatásokra a módosításnak visszaható hatálya nincs.

20.4. A módosításkor folyamatban lévő termékértékesítéseket, szolgáltatásokat azok

megrendelésekor érvényes szerződési feltételek szerint kell teljesíteni.

20.5. A módosítást követően regisztráló Felhasználókra és az azután leadott

megrendelésekre és igénybevett szolgáltatásokra a módosítás hatálya teljes egészégben

kiterjed.

20.6. A megrendelésekre minden esetben az azok elküldésekor érvényes feltételeket kell

alkalmazni, beleértve a webhelyen elérhető összes szabályzat, leírás és tájékoztató

tartalmát, melyek jelen általános szerződési és felhasználói feltételek részét képezik.

20.7. A webhely – megrendeléseken kívüli – felhasználását illetően mindenkor a

webhelyen közzétett és aktuálisan olvasható szerződési feltételek és egyéb szabályzatok,

tájékoztatók alkalmazandók, a Felhasználó regisztrációjának időpontjától függetlenül.

 

21.  Irányadó jog, jogviták

 

21.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok

gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség

követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

21.2. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges

vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb

költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a Szolgáltató

székhelye szerint illetékes bíróságon is megindíthatja a pert. Szolgáltató székhelye

szerint illetékes bíróság a Pécsi járásbíróság.

21.3. Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon

dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének befogadásáról vagy

visszautasításáról. A visszautasításból, illetve a szolgáltatás kieséséből vagy

megszűnéséből adódó károkért való felelősségét Szolgáltató kizárja.

21.4. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes

szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet törvény rendelkezései irányadók.

 

22.  Panasz, Szolgáltató feletti felügyelet

 

22.1. Panasz

22.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a

Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő

forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására,

tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben,

telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Tanó Mónika egyéni vállalkozó

Székhely: Magyarország 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

Postacím: Magyarország 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

Telefonszám: +36 30 573 5097

E-mail cím: tanomoni.webshop@gmail.com

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja.

Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint

az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban

megválaszolja.

22.1.2. Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a

termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek

közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a megyei (Pécs- Baranyai)

kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület díjmentes eljárását is

kérheti.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség

terheli.

Az eljárásra a fogyasztó – magyarországi – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti

békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület

illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére

feljogosított szerv székhelye állapítja meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon: +36 72 507-154, +36 20 283 3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Webhely: www.baranyabekeltetes.hu

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet

jelölhet meg.

Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti

Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez

kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti

Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei

m e g t a l á l h a t ó k a

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő

független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták

bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése,

ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok

egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót

megillető jogokról és kötelezettségekről.

22.1.3. Ha Felhasználó (fogyasztó) az Európai Unióban él, az interneten vásárolt

termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai

Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik

panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal

kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési

testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további

információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

22.1.4. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának,

alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására,

tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok

alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes

megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A

területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók

a https://jarasinfo.gov.hu oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi

hatósághoz is:

Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécsi Járási Hivatal, Műszaki Engedélyezési,

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

Postacím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

Telefon: +36 72 896 288

E-mail: pecs.muszak@baranya.gov.hu

Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/pecsi-jarasi-hivatal-muszaki-engedelyezesi-fogyasztovedelmi-es-foglalkoztatasi-foosztaly

22.2. Felügyelet

22.2.1. A kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett tevékenység nyilvántartási

száma és a hatóság megnevezése:

4081/2014.

A hatóság elérhetőségei:

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője

Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Telefon: +36 72 533 823

E-mail: jegyzo@ph.pecs.hu

Webhely: http://www.pecs.hu/

22.2.2. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható,

mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2020.04.20.

Tanó Mónika e. v.

Minden jog fenntartva - handmade by TANÓ MÓNI